Vyberte stránku

PRAVIDLA A PODMÍNKY

Poslední aktualizace: 01.09.2023.

Tyto smluvní podmínky („Podmínky”) upravují smluvní vztah mezi:

⦁ Fortunable, dceřiná společnost Opinodo ApS, společnosti s ručením omezeným, která se řídí zákony Dánska, se sídlem na adrese Svanevej 22, Kodaň, Dánsko (dále jen Fortunable“);

a

⦁ každý účastník, jednotlivec, uživatel nebo návštěvník (souhrnně „vy“ nebo „vaše“) přístup na web Fortunable na adrese https://fortunable.com/; a/nebo používání Služeb (jak je definováno níže) prostřednictvím Webové stránky.

Vy a Fortunable budete dále společně označováni jako „Večírky“ a jednotlivě jako „Oslava“.

Před přístupem a používáním webových stránek a služeb si prosím pozorně přečtěte tyto Podmínky. Váš přístup na webové stránky je podmíněn přijetím a dodržováním těchto podmínek.

UPOZORŇUJTE: Ve snaze usnadnit porozumění Podmínkám Fortunable přeložila Fortunable tyto Podmínky a veškerou související právní dokumentaci z angličtiny do různých dalších jazyků pomocí strojového překladu. V důsledku toho berete na vědomí a chápete, že jakékoli přeložené Podmínky (včetně jiných právních dokumentů Fortunable) mohou obsahovat chyby a nepřesnou terminologii. Společnost Fortunable jako taková nenese odpovědnost za žádné chyby nebo nepřesnou terminologii obsaženou v přeložených podmínkách a/nebo jiných právních dokumentech Fortunable.

1. PŘIJETÍ PODMÍNEK

Vstupem na webovou stránku a používáním Služeb (definovaných níže) souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami a souhlasíte s dodržováním všech platných zákonů a předpisů. Pokud nesouhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami, jako celek nebo zčásti, (i) vám nebude povoleno/oprávnění používat Služby (jak je definováno níže) a (ii) zdržíte se přístupu na Webové stránky.

Vaše další používání webových stránek a služeb (definovaných níže) bude považováno za váš souhlas s těmito podmínkami.

2. SLUŽBY FORTUNABLE

2.1. Fortunable nabízí webový systém pro provozování online průzkumů trhu třetích stran, kde se registrovaní uživatelé (i) dobrovolně účastní a vyplňují placené průzkumy (definované níže) spravované externími poskytovateli služeb společnosti Fortunable (“Poskytovatelé třetích stran“) a následně hostované společností Fortunable na webových stránkách; a (ii) jsou finančně odměňováni/kompenzováni na základě počtu průzkumů (definovaných níže), které registrovaný uživatel dokončil („služby“).

2.2. V souladu s oddílem 3 (Registrace, heslo a zabezpečení) těchto podmínek, po vaší úspěšné registraci uživatelského účtu (definovaného níže) na webové stránce vás společnost Fortunable upozorní, buď prostřednictvím e-mailu nebo v prohlížeči, o jakýchkoli online průzkumech trhu. (“průzkum(y)“), na které se můžete kvalifikovat, a také příslušnou kompenzaci (definovanou níže) za vyplnění průzkumu (průzkumů). Jakmile dokončíte takový průzkum (průzkumy), společnost Fortunable vás odškodní v souladu s oddílem 4 (Kompenzace) těchto podmínek.

2.3. Průzkumy. Registrací uživatelského účtu (definovaného níže) u Fortunable, pro přístup a používání Služeb, výslovně souhlasíte s přijímáním pozvánek k účasti v průzkumech prostřednictvím e-mailu nebo v prohlížeči. Berete na vědomí, že společnost Fortunable nezaručuje, že obdržíte určitý minimální počet pozvánek nebo pozvánek k účasti v průzkumu. Než se zúčastníte jakéhokoli průzkumu, poskytovatelé třetích stran vás budou informovat o délce trvání průzkumu a příslušné kompenzaci (definované níže), kterou získáte po dokončení průzkumu.

2.4. Berete na vědomí a chápete, že vaše účast v jakémkoli průzkumu, vaše zveřejnění jakéhokoli uživatelského obsahu (definovaného níže) a osobně identifikovatelných informací a vaše přijetí nebo odmítnutí jakýchkoli pozvánek k účasti v průzkumu je zcela dobrovolné.

2.5. Berete na vědomí, že společnost Fortunable může na základě vlastního uvážení kdykoli bez upozornění a z jakéhokoli důvodu nebo bez důvodu přidat, změnit, pozastavit, odstranit nebo přerušit kteroukoli nebo všechny části služeb a/nebo webových stránek.

2.6. Pomocné služby. Společnost Fortunable vám od pondělí do pátku poskytne podpůrné služby prostřednictvím e-mailu, aby bylo možné reagovat na jakékoli dotazy a obavy, které můžete mít v souvislosti se službami a také s jakýmkoli problémem s platbou/účtem. Budeme se snažit vyřešit jakékoli dotazy a obavy, které můžete mít, do sedmi (7) pracovních dnů od data, kdy jste u nás problém poprvé zaregistrovali.

3. POSKYTOVATELÉ TŘETÍCH STRAN

3.1. Důvěrná povaha průzkumů. Berete na vědomí, že jakékoli informace a obsah, který vám bude zpřístupněn prostřednictvím vašeho používání Služeb a vyplňování Průzkumů, může obsahovat určitá obchodní obchodní tajemství, know-how nebo jiné důvěrné nebo vlastnické informace patřící společnosti Fortunable nebo příslušnému poskytovateli třetí strany. Jako takový souhlasíte s tím, že veškeré informace/obsah, ke kterému přistupujete prostřednictvím webových stránek a služeb a které získáte svou účastí v průzkumu, budou přísně důvěrné a že žádné informace/obsah nesdělíte žádné další osobě. Tyto informace nebo obsah nesmíte používat k žádnému jinému účelu než k jedinému účelu vaší účasti v průzkumech a v souladu s těmito podmínkami. Tímto souhlasíte, že budete Fortunable okamžitě informovat v případě neoprávněného zveřejnění a/nebo použití důvěrných a chráněných informací/obsahu.

3.2.Žádná odpovědnost za třetí stranu poskytovatele. Společnost Fortunable nenese odpovědnost za průzkumy zpřístupněné v rámci služeb a spravované poskytovateli třetích stran společnosti Fortunable, které mohou obsahovat technické chyby a opomenutí. Jako takový berete na vědomí, rozumíte a souhlasíte s tím, že jste oprávněni účastnit se a vyplňovat průzkumy, které vám zpřístupnila společnost Fortunable, pouze v souladu s podmínkami těchto podmínek. Vaše používání služeb a účast v jakémkoli průzkumu poskytovatele třetí strany je výhradně na vaše vlastní riziko.

3.3. Vaše komunikace, interakce nebo obchodní transakce/obchody s jakýmkoli poskytovatelem třetí strany, včetně podmínek, záruk nebo prohlášení jakéhokoli poskytovatele třetí strany, komunikace, interakce nebo obchodní transakce/obchody spojené s jakýmkoli průzkumem, budou výhradně mezi vámi a takovou třetí stranou. Poskytovatel strany, pokud zde není uvedeno jinak. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Fortunable nebude (i) stranou žádných takových obchodních transakcí/obchodů, které můžete uzavřít s poskytovatelem třetí strany, a (ii) nebude odpovědná za jakoukoli ztrátu nebo škodu, která vám vznikne v důsledku jakékoli komunikace , interakce, obchodní transakce nebo jiná jednání, která můžete mít s jakýmkoli poskytovatelem třetí strany. Společnost Fortunable jako taková nenese odpovědnost za jakoukoli výměnu, zveřejnění, úpravu, poškození nebo vymazání jakéhokoli uživatelského obsahu (definovaného níže) nebo jiných informací vyplývajících z jakýchkolitřetí strana Přístup poskytovatele k vašemu uživatelskému obsahu.

3.4. Společnost Fortunable i její poskytovatel třetí strany si vyhrazují právo přerušit používání nebo pozastavit dostupnost jakéhokoli průzkumu, a to z jakéhokoli důvodu a bez odpovědnosti vůči vám nebo povinnosti poskytnout jakékoli vysvětlení nebo upozornění.

3.5. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že bez ohledu na způsob, jakým vám poskytovatel (poskytovatelé třetí strany) zpřístupní/nabízí jakýkoli průzkum, Fortunable působí pouze jako prostředník mezi vámi a poskytovatelem třetí strany. Společnost Fortunable jako taková nebude žádným způsobem odpovědná za jakékoli činy nebo nečinnosti takového poskytovatele (poskytovatelů) Třetí strany.

4. REGISTRACE, PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE A ZABEZPEČENÍ

4.1. Vytvoření uživatelského účtu. Abyste mohli používat Služby, musíte se nejprve zaregistrovat u Fortunable:

⦁ prostřednictvím našeho online registračního procesu poskytnutím všech požadovaných informací, které budou mimo jiné zahrnovat vaše celé jméno, zemi bydliště a PSČ, datum narození, pohlaví a e-mailovou adresu; nebo
⦁ kliknutím na tlačítko Facebook nebo Google na registrační stránce to Fortunable automaticky poskytne přístup k vašim osobním údajům obsaženým na vašem profilu na Facebooku nebo Google.

Poté vám společnost Fortunable na základě vlastního uvážení otevře účet na webové stránce (“Uživatelský účet“).

4.2. Omezení jednoho účtu. Každý Uživatelský účet je osobní, nepřenosný a může být registrován a používán POUZE jedním (1) jednotlivcem a mít jeden (1) účet PayPal nebo Paysera spojený s takovým Uživatelským účtem. Pouze vy tedy nemůžete používat stejný účet PayPal nebo Paysera jako ostatní členové, pouze osoba, která se zaregistrovala pomocí e-mailu používaného pro účet PayPal nebo Paysera, může vybrat prostředky na uvedený uživatelský účet. Nesmíte přistupovat k účtu žádné třetí strany ani pověřovat jakoukoli třetí stranu k přístupu k vašemu uživatelskému účtu a používání služeb vaším jménem. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že v případě vašeho porušení tohoto oddílu 4.2 vám společnost Fortunable může podle vlastního uvážení (i) odepřít přístup ke svým webovým stránkám a/nebo službám z jakéhokoli důvodu nebo bez důvodu, a/nebo ( ii) automaticky smazat/uzavřít svůj uživatelský účet bez odpovědnosti a upozornění, čímž přijdete o jakoukoli kompenzaci (definovanou níže), kterou jste získali za vyplnění průzkumu(ů).

4.3. Souhlasíte s tím, že (i) poskytnete pravdivé, přesné, aktuální a úplné informace o sobě, jak vás vyzve registrační proces Fortunable na webové stránce, a (ii) budete udržovat a neprodleně aktualizovat informace poskytnuté během registrace, aby byly pravdivé, přesné, aktuální a po celou dobu kompletní. Pokud Fortunable poskytnete jakékoli informace, které jsou nepravdivé, nepřesné, zastaralé nebo neúplné, nebo pokud máme důvodné podezření, že takové informace jsou nepravdivé, nepřesné, zastaralé nebo neúplné, můžeme uzavřít váš uživatelský účet na webu a odmítnout máte možnost přistupovat ke Službám a používat je. Souhlasíte s tím, že společnost Fortunable nepoškodíte a ponesete plnou odpovědnost za veškeré škody vzniklé společnosti Fortunable v případě jakéhokoli porušení povinností stanovených v této části 4.3.

4.4. Přihlašovací údaje. Během procesu registrace můžete uvést uživatelské jméno svého uživatelského účtu Fortunable (což bude vaše registrovaná e-mailová adresa) a vaši volbu hesla, které bude použito jako přihlašovací údaje pro přístup k vašemu uživatelskému účtu (“Přihlašovací údaje“).

4.5. Bezpečnostní. Budete výhradně odpovědní za (i) zachování důvěrnosti vašich přihlašovacích údajů; a (ii) jakékoli a veškeré činnosti, ke kterým dochází v rámci vašeho Uživatelského účtu. Souhlasíte s tím, že budete Fortunable okamžitě informovat o jakémkoli neoprávněném použití vašeho uživatelského účtu nebo jakémkoli jiném porušení bezpečnosti. Společnost Fortunable nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout v důsledku toho, že jakákoli třetí strana použije vaše přihlašovací údaje a/nebo přistoupí/používá váš uživatelský účet s vaším vědomím nebo bez něj. Můžete však nést odpovědnost za ztráty, které Fortunable utrpí kvůli jakékoli třetí straně, která použije vaše přihlašovací údaje a/nebo uživatelský účet. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nesmíte (i) používat uživatelský účet jiného uživatele registrovaného na webových stránkách, a dále berete na vědomí, že uživatelské účty jsou určeny pouze pro jednoho uživatele, a (ii) vydávat se za jakoukoli osobu nebo nepravdivě uvádět či jinak nepravdivě uvádět jakékoli spojení s jednotlivcem při přístupu na web a při používání služeb.

4.6. Ověření účtu. Fortunable si vyhrazuje právo vás kdykoli požádat o ověření údajů o vašem účtu. Ověření účtu je nezbytným krokem pro udržení vašeho uživatelského účtu, včetně všech dat uložených ve vašem uživatelském účtu, v bezpečí a pomáhá společnosti Fortunable při sledování jakýchkoli potenciálních hrozeb a zneužití webových stránek a služeb. V případě, že budete vybráni k ověření vašeho uživatelského účtu, souhlasíte s tím, že se budete řídit pokyny pro ověření, které vám Fortunable poskytne. Po dokončení procesu ověření účtu se budete moci vrátit na řídicí panel svého uživatelského účtu a pokračovat v účasti v průzkumech.

4.7. Smazání uživatelského účtu. Pokud si přejete smazat svůj uživatelský účet, můžete tak učinit kdykoli buď (i) smazáním svého uživatelského účtu z řídicího panelu nastavení vašeho uživatelského účtu, nebo (ii) zasláním e-mailu společnosti Fortunable na adresu support@fortunable.com s vaší žádostí o smazání vašeho uživatelského účtu. Na základě takové žádosti Fortunable trvale smaže váš Uživatelský účet, stejně jako veškerá data obsažená v Uživatelském účtu, do třiceti (30) kalendářních dnů od odeslání vaší žádosti o smazání. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že odesláním žádosti o smazání vašeho Uživatelského účtu již nebudete mít přístup ke Službám. Fortunable nenese odpovědnost za žádné škody způsobené takovým smazáním vašeho uživatelského účtu.

4.8. Neaktivní uživatelské účty. V případě, že váš uživatelský účet zůstane neaktivní (tj. nezúčastníte se žádných průzkumů) po dobu šesti (6) měsíců nebo déle, Fortunable bude před smazáním vašeho uživatelského účtu v důsledku nečinnosti postupovat podle níže uvedeného postupu:

⦁ pět (5) měsíců neaktivity – Fortunable vám zašle písemné oznámení, že váš uživatelský účet bude smazán, pokud váš uživatelský účet zůstane neaktivní po dobu šesti (6) měsíců. Pokud si tedy nepřejete, aby byl váš uživatelský účet smazán, rozumíte tomu, že se budete muset přihlásit ke svému uživatelskému účtu a vyplnit průzkum.
⦁ Čtrnáct (14) kalendářních dnů před smazáním uživatelského účtu – Fortunable vám zašle písemné oznámení, že váš uživatelský účet bude smazán, pokud váš uživatelský účet zůstane neaktivní.
⦁ sedm (7) kalendářních dnů před smazáním uživatelského účtu – Fortunable vám zašle písemné oznámení, že váš uživatelský účet bude smazán, pokud váš uživatelský účet zůstane neaktivní.
⦁ jeden (1) kalendářní den před smazáním uživatelského účtu – Fortunable vám zašle poslední písemné oznámení, že váš uživatelský účet bude následující den smazán v důsledku toho, že váš uživatelský účet bude nadále neaktivní.

Berete na vědomí, rozumíte a souhlasíte s tím, že poté, co společnost Fortunable dodrží výše uvedený proces a váš uživatelský účet zůstane neaktivní po dobu šesti (6) měsíců, váš uživatelský účet spolu se všemi údaji uloženými pod vaším uživatelským účtem budou smazány a veškeré Kompenzace (definovaná níže) nashromážděná pod vaším uživatelským účtem propadne vámi, bez odpovědnosti vůči Fortunable . V důsledku toho nebudete moci obnovit žádná data ani finanční prostředky.

5. VĚKOVÉ OMEZENÍ

Abyste si mohli vytvořit Uživatelský účet a používat Služby, musíte být starší 18 let. Pokud je vám méně než 18 let, ale překračujete zákonný věk pro udělení souhlasu s používáním online služeb v místě, kde žijete (tj. 13 let v USA), společnost Fortunable vám doporučuje pozvat rodiče nebo zákonného zástupce, aby vám pomohli s registrací vašeho Uživatelský účet na Webu. Pokud jste mladší než zákonný věk pro souhlas s používáním online služeb, nemůžete si vytvořit uživatelský účet ani používat služby. Pokud společnost Fortunable zjistí, že jste porušili jakékoli ustanovení této části 5, společnost Fortunable podle vlastního uvážení ukončí váš uživatelský účet.

6. CHOVÁNÍ UŽIVATELŮ PŘI PŘÍSTUPU A POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK A SLUŽEB

6.1. Webové stránky a/nebo služby nesmíte používat k přenosu, zveřejňování, distribuci, ukládání nebo ničení jakéhokoli materiálu nebo informací (i) v rozporu s jakýmkoli platným zákonem nebo nařízením, (ii) způsobem, který porušuje duševní vlastnictví společnosti Fortunable. Práva (jak jsou definována níže) nebo na práva duševního vlastnictví jakékoli třetí strany, (iii) způsobem, který porušuje soukromí nebo jiná osobní práva třetích stran, (iv) který je pomlouvačný, poškozující, rušivý, obscénní, ohrožující, urážlivý nebo nenávistný a/nebo (v) za účelem nahrání, odeslání, e-mailu, přenosu nebo jiného zpřístupnění jakéhokoli obsahu, který (a) je považován za nezákonný, škodlivý, výhružný, urážlivý, obtěžující, protiprávní, vulgární, obscénní, urážlivý nebo narušující soukromí jiného nebo nenávistné a/nebo rasové, etnické nebo jinak nevhodné; a (b) podněcuje, povzbuzuje nebo vyhrožuje bezprostředním fyzickým ublížením druhému, mimo jiné včetně obsahu (1) propagace rasismu, bigotnosti, sexismu, náboženské nesnášenlivosti nebo ubližování jakékoli skupině nebo jednotlivci, nebo (2) získávání osobních údajů od kohokoli mladší osmnácti (18) let nebo někoho sexuálním nebo násilným způsobem vykořisťuje.

6.2. Při přístupu na webové stránky a používání služeb souhlasíte s tím, že nebudete:

⦁ používat webové stránky a/nebo služby pro jakékoli komerční účely;
⦁ zasílat nebo obstarávat jakýkoli reklamní nebo propagační materiál prostřednictvím webových stránek a služeb;
⦁ používat jakékoli zařízení, software nebo podobně k zasahování nebo pokusu o narušení řádného fungování webových stránek a/nebo služeb;
⦁ podniknout jakékoli kroky, které způsobí nepřiměřené nebo neúměrně velké zatížení infrastruktury webových stránek;
⦁ kopírovat, reprodukovat, pozměňovat, upravovat, vytvářet odvozená díla nebo veřejně zobrazovat jakýkoli obsah z webové stránky a/nebo služeb pro jakýkoli účel (včetně komerčních) bez předchozího písemného souhlasu společnosti Fortunable;
⦁ přistupovat, manipulovat nebo používat neveřejné oblasti webových stránek nebo počítačových systémů společnosti Fortunable a/nebo technických doručovacích systémů jejích poskytovatelů třetích stran;
⦁ zkoumat, skenovat nebo testovat zranitelnost jakéhokoli systému nebo sítě společnosti Fortunable nebo porušovat nebo obcházet jakékoli bezpečnostní nebo ověřovací opatření společnosti Fortunable;
⦁ přistupovat, vyhledávat nebo se pokoušet o přístup nebo prohledávat webovou stránku a/nebo služby (jakýmikoli jinými prostředky než prostřednictvím aktuálně dostupných a publikovaných rozhraní společnosti Fortunable poskytovaných společností Fortunable, pokud vám to nebylo výslovně povoleno v samostatné smlouvě s Fortunable ;
⦁ zpětně sestavovat, zpětně analyzovat, dekompilovat nebo se jinak pokoušet odhalit jakýkoli zdrojový kód související s webovou stránkou a/nebo službami nebo jakýmkoliv nástrojem v nich obsaženým, kromě případů, kdy je taková činnost výslovně povolena platnými zákony bez ohledu na toto omezení;
⦁ pokusit se o přístup k jakékoli části webové stránky a/nebo Služeb, ke kterým není povolen přístup;
⦁ používat robota, pavouka, jiné automatické zařízení nebo manuální proces ke sledování nebo kopírování jakékoli části webové stránky a/nebo služeb;
⦁ provádět jakékoli systematické nebo automatizované činnosti shromažďování dat na webových stránkách a/nebo službách nebo v souvislosti s nimi, včetně mimo jiné získávání dat, těžby, těžby, sklízení, rámování a předení předmětů, bez předchozího písemného souhlasu společnosti Fortunable;
⦁ používat ruční nebo automatizovaný software, zařízení nebo jiné procesy k „procházení“, „seškrabávání“ nebo „procházení“ jakékoli stránky webové stránky a/nebo služeb;
⦁narušit nebo zasahovat do přístupu jakéhokoli uživatele, hostitele nebo sítě, včetně, bez omezení, zasílání viru, přetížení, zahlcení, spamování, poštovního bombardování webových stránek a/nebo služeb;
⦁ nahrávat, zveřejňovat, e-mailovat, přenášet nebo jinak nabízet jakýkoli zdroj, který může obsahovat softwarový virus nebo jiný počítačový kód, jakékoli soubory a/nebo programyže byly navrženy tak, aby narušovaly, ničily a/nebo omezovaly provoz jakéhokoli počítačového softwaru, hardwaru nebo telekomunikačního zařízení;
⦁ úmyslně či neúmyslně porušovat jakékoli místní, státní, federální, národní nebo mezinárodní právo, kromě jakýchkoli pravidel jakékoli národní nebo jiné burzy cenných papírů a jakékoli předpisy mající sílu zákona;
⦁ vydávat se za jakoukoli jinou osobu nebo subjekt, prodávat svůj profil, poskytovat nepravdivé nebo zavádějící identifikační, platební nebo adresní informace nebo narušovat soukromí nebo porušovat osobní nebo vlastnická práva jakékoli osoby nebo subjektu;
⦁ shromažďovat nebo uchovávat jakékoli osobní údaje týkající se jakéhokoli jiného uživatele v souvislosti se zakázaným chováním a/nebo činnostmiže byly uvedeny ve výše uvedených odstavcích;
⦁ pokusit se získat přihlašovací údaje nebo jiné osobní údaje jiných uživatelů;
⦁ vyvíjet nebo používat podvodné metody a software k získání Kompenzace (definováno níže);
⦁ vyhrožovat jakémukoli zaměstnanci, dodavateli nebo agentovi Fortunable; a
⦁ používat nezákonné nebo nepřijatelné prostředky k získání více než jednoho (1) bonusu/odměny na domácnost/IP nebo používat roboty k vytváření účtů a generování příjmů. Rozumíšže žádné bonusy a odměny nabízené společností Fortunable vám nebudou vyplaceny v případě, že podle vlastního uvážení rozhodneme, že jste k jejich získání použili nezákonné/nepřijatelné prostředky.

7. OBSAH GENEROVANÝ UŽIVATELEM

7.1. Fortunable vám umožňuje zpřístupnit určité informace obsažené ve vašem uživatelském účtu a další komentáře, otázky, poznámky, média, text, grafiku, diskuse nebo jakýkoli jiný materiál („Uživatelský obsah“), které zveřejníte na webových stránkách a ve službách. Ponesete výhradní odpovědnost za uživatelský obsah, který zveřejníte na webových stránkách a ve službách, včetně jeho zákonnosti, spolehlivosti a vhodnosti. Zveřejněním uživatelského obsahu na webové stránce a/nebo službách udělujete společnosti Fortunable nevýhradní, celosvětové, bezplatné, trvalé, neodvolatelné, převoditelné právo/licenci k plnému využívání, používání, úpravě, provádění, zobrazování, reprodukování a distribuci. takový Uživatelský obsah na Webu a Službách a jejich prostřednictvím. Zachováte si veškerá svá práva k jakémukoli Uživatelskému obsahu, který odešlete, zveřejníte nebo zobrazíte na Webu a Službách nebo jejich prostřednictvím, a budete výhradně odpovědní za ochranu těchto práv.

7.2. Prohlašujete a zaručujete, že:

  • uživatelský obsah patří vám (tj. vy jej vlastníte) nebo že máte právo jej používat (např. jako držitel licence) a udělovat Fortunable práva a (sub)licenci, které jste udělili podle části 7.1 těchto podmínek, a
  • zveřejňování uživatelského obsahu na nebo prostřednictvím webových stránek a služebdělá neporušují (a) práva k duševnímu vlastnictví společnosti Fortunable (definovaná níže) nebo práva duševního vlastnictví jakékoli třetí strany, (b) práva na soukromí, práva na publicitu, autorská práva, smluvní práva nebo jakákoli jiná práva společnosti Fortunable nebo jakékoli třetí strany.

7.3. Fortunable si vyhrazuje právo zablokovat nebo odstranit Uživatelský obsah, který Fortunable určí jako: (i) urážlivý, pomlouvačný nebo obscénní; (ii) podvodné, klamavé nebo zavádějící; (iii) porušením práv k duševnímu vlastnictví společnosti Fortunable (definovaná níže) nebo práv duševního vlastnictví jakékoli třetí strany nebo; (iv) urážlivé nebo jinak nepřijatelné pro společnost Fortunable podle jejího výhradního a výhradního uvážení. Společnost Fortunable bere na vědomí, že tím, že vám společnost Fortunable poskytuje možnost prohlížet a distribuovat obsah vytvořený uživateli na webových stránkách a službách, jedná pouze jako pasivní kanál pro takovou distribuci a nepřebírá žádné závazky ani odpovědnost týkající se jakéhokoli obsahu nebo činností, nebo transakce na Webu a Službách.

8. KOMPENZACE

8.1. Hranice platby. S ohledem na dokončení průzkumů berete na vědomí a rozumíte tomu, že předtím, než vám společnost Fortunable převede platbu příslušné peněžní odměny/pobídky/kompenzace za dokončení příslušného průzkumu (“Kompenzace“), musíte nejprve splnit a vydělat nad minimální částkou kompenzace platnou pro vaši jurisdikci („Hranice platby“). Platební limit je zveřejněn na platební stránce Webu a v jednotlivých zemích se liší.

8.2. Po dosažení příslušného Platebního limitu můžete Fortunable požádat, aby uvolnila/vybrala vaše prostředky držené na vašem Uživatelském účtu. Po obdržení takové žádosti a za předpokladu, že byly splněny všechny podmínky podle těchto Podmínek, vám Fortunable provede platbu do deseti (10) pracovních dnů.

8.3. Souhlasíte s tím, že kompenzace, kterou obdržíte za dokončení jakéhokoli a všech průzkumů prostřednictvím služeb na webu, je jedinou kompenzací, kterou obdržíte od společnosti Fortunable nebo poskytovatelů třetích stran společnosti Fortunable za dokončení průzkumů.

8.4. Pro zpracování platby vaší kompenzace za služby je vyžadována platná platební metoda, včetně účtu PayPal nebo Paysera. Fortunable vaši platbu zpracuje buď přímo, nebo prostřednictvím některého z Fortunabletřetí strana Poskytovatel/platbaprocesory, konkrétně Cint AB (k dispozici na www.cint.com).

8.5. Jste odpovědní za to, že Fortunable poskytnete pravdivé, aktuální, úplné a přesné platební a kontaktní údaje a že budete Fortunable informovat o jakýchkoli změnách těchto informací.

8.6. Společnost Fortunable může dle vlastního uvážení a kdykoli upravit Platební hranici z jakéhokoli důvodu podle vlastního uvážení společnosti Fortunable a bez odpovědnosti vůči vám. V zájmu jasnosti, jakékoli úpravy Platebního limitu neovlivní Kompenzaci, kterou jste nashromáždili za dokončení Průzkumů před takovou úpravou.

8.7. Berete na vědomí a rozumíte tomu, že všechny částky kompenzací podléhají změnám, které mohou být nezbytné pro dodržení platných zákonů nebo předpisů nebo z jakéhokoli jiného důvodu, jak určí společnost Fortunable podle vlastního uvážení. Společnost Fortunable si jako taková vyhrazuje právo změnit, pozastavit,nebozrušit celou nebo část kompenzace, kterou jste nashromáždili, kdykoli.

8.8. Neplatná/žádná kompenzace. Berete na vědomí, rozumíte a souhlasíte s tím, že za dokončení průzkumů neobdržíte žádnou kompenzaci, a proto ztrácíte právo na jakoukoli kompenzaci, pokud:

⦁ se rozhodnete nevyplnit pozvánku k průzkumu, kterou vám zašle Fortunable;
⦁ vaše odpovědi na průzkum určí společnost Fortunable podle vlastního uvážení jako neplatné, nevhodné nebo nepravdivé;
⦁ nemáte platný účet pro příjem plateb;
⦁ zveřejňujete materiál, který obhajuje nezákonnou činnost nebo politické, náboženské nebo ideologické přesvědčení;
⦁ zveřejňujete jakoukoli reklamu, doporučení, propagační materiály, nevyžádanou poštu, spam, řetězové dopisy, pyramidové hry nebo jiný obsahže je společností Fortunable na základě vlastního uvážení považována za formu žádosti;
⦁ přenášíte jakýkoli Uživatelský obsah, který porušuje jakýkoli patent, autorská práva, ochrannou známku, obchodní tajemství nebo jiná práva duševního vlastnictví společnosti Fortunable nebo třetí strany;
⦁ zapojujete se do jakékoli činnosti, kterou společnost Fortunable podle vlastního uvážení považuje za nevhodnou nebo zneužívající;
⦁ porušíte jakékoli podmínky těchto podmínek; nebo
⦁ z jakéhokoli jiného důvodu, jak určí společnost Fortunable podle vlastního uvážení.

8.9. Fortunable bude uchovávat záznamy o všech kompenzacích připsaných a odepsaných z vašeho uživatelského účtu. Přestože společnost Fortunable vynaloží veškeré úsilí, aby zajistila, že váš uživatelský účet bude připsán správně a přesně, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že se mohou vyskytnout chyby. Jako takový budete odpovědní za ověření správnosti a přesnosti Kompenzace, kterou obdržíte. Souhlasíte s tím, že do deseti (10) kalendářních dnů od data platby budete informovat Fortunable nebo poskytovatele/zpracovatele plateb společnosti Fortunable, společnost Cint AB, o jakýchkoli dotazech a chybách ohledně plateb. Po obdržení vašeho oznámení společnost Fortunable nebo poskytovatel třetí strany/zpracovatel plateb společnosti Fortunable, Cint AB, prošetří váš nárok a uvědomí vás o rozhodnutí, jakmile to bude rozumně proveditelné. Jakékoli rozhodnutí společnosti Fortunable ohledně takového nároku bude konečné. Pokud neinformujete Fortunable nebo poskytovatele/zpracovatele plateb společnosti Fortunable, Cint AB, o jakýchkoliv dotazech na platby a/nebo chybách, bude taková absence oznámení z vaší strany považována za vzdání se vašeho práva vznést námitky proti takovým dotazům a chybám na pozdější datum.

8.10. Odměna obdržená za dokončení průzkumůje nepřevoditelné, nepřevoditelné, nesmí být vyměněny nebo prodány třetí straně a nesmí být zastaveny třetí straně ani jinak ze zákona.

8.11. Daně. Pokud není na Webových stránkách nebo v těchto Podmínkách uvedeno jinak, veškerá kompenzace, kterou vám má Fortunable za vaše používání Webové stránky a Služeb a přístup k nim, nezahrnuje žádné daně, poplatky, cla nebo podobná vládní hodnocení jakékoli povahy, ať už jsou sporné. nebo ne, včetně jakýchkoli daní z přidané hodnoty, prodeje, použití nebo srážkových daní, které lze vyměřit jakoukoli jurisdikcí („Daně“). Ponesete odpovědnost za zaplacení veškerých daní (kromě daní založených na příjmu Fortunable) spojených s kompenzací, kterou obdržíte při používání Služeb na Webu. Tímto odškodníte společnost Fortunable a chráníte před placením jakýchkoli daní a nákladů spojených s jejich vybíráním nebo zadržováním, včetně sankcí a úroků. Pokud má Fortunable zákonnou povinnost platit nebo vybírat daně, za které odpovídáte podle této části 8.10, příslušná částka vám bude fakturována a zaplacena, pokud společnosti Fortunable neposkytnete platné potvrzení o osvobození od daně od příslušného daňového úřadu.

9. AUTORSKÁ PRÁVA A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

9.1. Berete na vědomí a chápete, že všechny Materiály (definované níže), které jsou vám zpřístupněny prostřednictvím Webových stránek a Služeb, jsou ve vlastnictví společnosti Fortunable nebo na ni mají licenci a jsou určeny pouze pro nekomerční, informační a osobní účely. Všechna práva jsou vyhrazena Fortunable.

9.2. Veškerý obsah, videa, průzkumy, obrázky, materiály, ochranné známky,třetí strana loga a názvy, data, software nebo informace obsažené v jakýchkoli materiálech nebo dokumentech používaných společností Fortunable v souvislosti s webovou stránkou a službami, včetně, ale bez omezení na všechna autorská díla, databáze, text, nástroje, software, technologie , algoritmy, grafika, ikony, návrhy, loga, hypertextové odkazy, názvy domén, kódy a smlouvy („Materiály“) jsou jediným a výhradním vlastnictvím společnosti Fortunable nebo jsou jí licencovány a jako takové jsou všechny aktualizace a úpravy webových stránek a služeb převezme společnost Fortunable nebo poskytovatele licencí společnosti Fortunable. Bez našeho předchozího písemného svolení nesmíte materiály žádnými prostředky reprodukovat, distribuovat nebo kopírovat, ať už elektronicky či nikoli.

9.3. Jakákoli a všechna práva duševního vlastnictví k Materiálům, Webovým stránkám a Službám, včetně všech patentů, práv na vynálezy, práv na vzory, ochranných známek, obchodních a obchodních názvů a veškerého souvisejícího dobrého jména, práv žalovat za vyhazování nebo nezákonnou soutěž, autorských práv, osobnostní práva a související práva, práva k databázím, topografická práva, doménová jména, práva k informacím (včknow-how a obchodní tajemství) a všechna další podobná nebo ekvivalentní práva existující k Materiálům a Službám, nyní nebo v budoucnu v jakékoli části světa, v každém případě bez ohledu na to, zda jsou registrovaná nebo neregistrovaná, včetně všech žádostí o jejich obnovení nebo prodloužení. práva po celou dobu platnosti („Práva(a) duševního vlastnictví společnosti Fortunable“) náleží výhradně a výlučně společnosti Fortunable, jejím přidruženým společnostem (pokud existují), poskytovatelům licencí nebo prodejcům, podle okolností. Všechna práva, která vám Fortunable výslovně neudělila, si vyhrazuje Fortunable. Pokud není výslovně uvedeno v tomto dokumentu, nezískáte žádné právo, nárok ani podíl na právech duševního vlastnictví společnosti Fortunable.

10. PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY

Tímto prohlašujete a zaručujete, že váš přístup a používání webových stránek a služeb:

⦁ být v souladu s těmito Podmínkami;
⦁ dodržovat všechny platné zákony, předpisy a pravidla (včetně, bez omezení, všech platných zákonů týkajících se chování online a přijatelného obsahu, soukromí, ochrany dat a přenosu technických dat);
⦁ nesmí být pro žádné nezákonné účely;
⦁ nevyvolávají, nenaznačují ani nevedou ke zveřejnění jakéhokoli nezákonného obsahu;
⦁ nepokračovat v žádné nezákonné činnosti;
⦁ neporuší ani nezneužije žádná práva k duševnímu vlastnictví společnosti Fortunable ani práva duševního vlastnictví jakékoli třetí strany;
⦁ nebude zahrnovat nahrávání, odesílání, zasílání e-mailem, přenos nebo jiné nabízení jakéhokoli obsahu, který může porušovat jakýkoli patent, autorská práva, ochrannou známku nebo jakákoli jiná vlastnická nebo duševní práva jakékoli třetí strany; a
⦁ nesmí být používány k vytváření, distribuci, usnadnění nebo provozování ve spojení s malwarem, spywarem, adwarem nebo jinými škodlivými programy nebo kódem.

11. ODMÍTNUTÍ ZÁRUK

11.1. Pokud není v těchto podmínkách stanoveno jinak, Fortunable vám bude poskytovat služby „TAK, JAK JSOU“ a „JAK JSOU K DISPOZICI“ se všemi chybami, závadami, chybami a chybami. Výslovně souhlasíte s tím, že webové stránky a služby používáte na vlastní riziko.

11.2. FORTUNABLE TÍMTO ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY A PODMÍNKY S OHLEDEM NA VAŠE POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB NA WEBOVÉ STRÁNCE, VČETNĚ VŠECH ZÁRUK A PODMÍNEK OBCHODOVATELNOSTI, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH, PŘEDPOKLÁDANÝCH NEBO STATUTÁRNÍCH, NEPŘEDPOKLADATELNÝCH NÁROKŮ, NEPŘÍZNIVOST PRÁCE NA FRTUNABLE RADOST NEBO INTEGRACE . PLATÍ TAKOVÉ VYLOUČENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUKNA ROZSAH POVOLENÝ ZÁKONEM.

11.3. FORTUNABLE A/NEBO JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI (POKUD JSOU), POSKYTOVATELÉ LICENCE, POSKYTOVATELÉ TŘETÍCH STRANY A DODAVATELÉ NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ O VHODNOSTI, PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOST NEBO ÚPLNOSTI (i) INFORMACÍ OBSAŽENÝCH NA WEBU A (ii) SOUVISEJÍCÍ GRAFIKA ZVEŘEJNĚNÁ NA WEBU A SLUŽBY PRO JAKÉKOLI ÚČELY. FORTUNABLE A/NEBO JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI (JSOU JEJÍ) TÍMTO ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY A PODMÍNKY S OHLEDEM NA INFORMACE OBSAŽENÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH A SLUŽBÁCH, VČETNĚ VŠECH ZÁRUK A PODMÍNEK OBCHODOVATELNOSTI, NEZBYTNÉ, NEPŘEHLÉDNĚJÍCÍ ÚČEL, VLASTNICTVÍ A NEPORUŠENÍ PRÁV.

11.4. BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE INFORMACE A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKA ZVEŘEJNĚNÉ NA WEBU A/NEBO SLUŽBÁCH MOHOU OBSAHOVAT TECHNICKÉ NEPŘESNOSTI NEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY A ZMĚNY.

11.5. ANI FORTUNABLE ANI JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI SKUPINY (POKUD JSOU), POSKYTOVATELÉ LICENCE, POSKYTOVATELÉ TŘETÍCH STRAN A DODAVATELÉ NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKU NEBO ZÁRUKU, ŽE INFORMACE, KTERÉ MOHOU BÝT DOSTUPNÉ NA WEBOVÉ STRÁNCE A SLUŽBÁCH BEZ SLUŽEB VIRUZOR PROGRAMOVÁNÍ PROGRAMŮ, KTERÉ OBSAHUJÍ KONTAMINUJÍCÍ NEBO DESTRUKTIVNÍ PRVKY NEBO JSOU URČENY K POŠKOZENÍ, NÁDHERNÉMU ZACHYCENÍ NEBO VYVLASTNĚNÍ VAŠEHO POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU, DAT NEBO OSOBNÍCH INFORMACÍ.

11.6. FORTUNABLE VÁM POSKYTUJE SLUŽBY NA WEBOVÉ STRÁNCE V DOBRÉ VĚŘE A NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU, ŽE (I) SLUŽBY SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY NEBO OČEKÁVÁNÍ, (II) VÁŠ PŘÍSTUP NA WEBU A SLUŽBY BUDE NEBO POUŽÍVÁN ZABEZPEČENÉ NEBO BEZ CHYB, (III) JAKÉKOLI ZÁVADY NA WEBOVÉ STRÁNCE A/NEBO SLUŽBÁCH BUDOU OPRAVENY, NEBO (IV) WEBOVÁ STRÁNKA A SLUŽBY NEBO JAKÝKOLI SERVER, KTERÝM KE SLUŽBÁM PŘISTUPUJETE, NEOBSAHUJÍ VIRY NEBO JINÉ ŠKODLIVÉ KOMPONENTY.

11.7. INFORMACE NALEZENÉ NA WEBU A V RÁMCI SLUŽEB JSOU POUZE PRO INFORMAČNÍ, NEKOMERČNÍ A OSOBNÍ ÚČELY. FORTUNABLE NEBUDE ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ ŠKODY, KTERÉ VÁM MOHOU VZNIKNOUT V DŮSLEDKU VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO INFORMACÍ. VEŠKERÉ INFORMACE A OBSAH NA WEBOVÉ STRÁNCE A PRŮZKUMÁCH JSOU CHRÁNĚNY AUTORSKÝMI PRÁVAMI A NEMUSÍ BÝT PUBLIKOVÁNY, KOPÍROVÁNY, PRODÁVÁNY NEBO ZVEŘEJNĚNY NIKDE ONLINE ANI V TISKU. FORTUNABLE SI VYHRAZUJE PRÁVO PODNIKNOUT POTŘEBNÉ PRÁVNÍ OPATŘENÍ, ABY VÁM ZABRÁNILO V (ZNOVU) ZVEŘEJNĚNÍ, KOPÍROVÁNÍ, PRODEJ, POSÍLÁNÍ NEBO TISK JAKÝCHKOLI INFORMACÍ A OBSAHU CHRÁNĚNÝCH AUTORSKÝMI PRÁVAMI, KTERÉ JSOU DOSTUPNÉ NA WEBU A SLUŽBÁCH.

11.8. FORTUNABLE NEZARUČUJE ANI NEZARUČUJE, ŽE JAKÉKOLI ÚSPĚŠNÉ OBCHODNÍ VÝSLEDKY NEBO ZISKY ZÍSKÁTE V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK A SLUŽEB. SPOLEČNOST FORTUNABLE NEBUDE ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ SELHÁNÍ NEBO JAKÉKOLI ZTRÁTY ČI ŠKODY, KTERÉ VÁM ZPŮSOBÍ/UDRŽÍTE V DŮSLEDKU VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT WEBU A SLUŽBY.

11.9. FORTUNABLE TAKÉ NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU TÝKAJÍCÍ SE PŘESNOSTI, ÚPLNOSTI, VČASNOSTI NEBO KVALITY WEBOVÉ STRÁNKY, SLUŽEB NEBO OBSAHU, NEBO ŽE JAKÝKOLI KONKRÉTNÍ OBSAH BUDE NADÁLE Zpřístupněn NA WEBOVÉ STRÁNCE A SLUŽBÁCH.

11.10. VÁŠ PŘÍSTUP NEBO STAŽENÍ INFORMACÍ, MATERIÁLŮ NEBO DAT PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ STRÁNKY NEBO JAKÝCHKOLI WEBOVÝCH STRÁNEK TŘETÍCH STRAN JE NA VAŠEM VLASTNÍM UVÁŽENÍ A RIZIKO A BUDETE VÝHRADNĚ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI POŠKOZENÍ VAŠEHO MAJETKU (VČETNĚ VAŠICH SYSTÉMŮ) KTERÉ VYPLÝVÁ ZE STAŽENÍ NEBO POUŽITÍ TAKOVÝCH INFORMACÍ, MATERIÁLŮ NEBO DAT.

11.11. Souhlasíte s tím, že společnost Fortunable nenese odpovědnost za ztrátu nebo znehodnocení jakékoli kompenzace, cen nebo kreditů, bez ohledu na peněžní hodnotu, v případě, že dojde k jakékoli: změně hodnoty kompenzace (jak je stanoveno na základě výhradního a absolutního uvážení společnosti Fortunable) , chyba dat nebo serveru, chyba nebo selhání počítačového a/nebo síťového systému, trestný čin, vandalismus, kybernetický útok nebo jiné události, kvůli kterým je pro Fortunable komerčně nerozumné určit zůstatek nebo hodnotu kompenzace na vašem uživatelském účtu.

12. ODŠKODNĚNÍ

12.1. Souhlasíte s tím, že odškodníte a ochráníte společnost Fortunable za jakoukoli odpovědnost, požadavek, škody, náklady nebo výdaje vyplývající z jakéhokoli nároku třetí strany na základě: vašeho porušení těchto podmínek; vaše používání nebo zneužití webových stránek a/nebo vaše porušení práv k duševnímu vlastnictví společnosti Fortunable. Společnost Fortunable vás odškodní a ochrání před jakoukoli odpovědností nebo výdaji vyplývajícími z nároku třetí strany na základě jakékoli nedbalosti společnosti Fortunable. „Nedbalost“ znamená hrubou nedbalost nebo úmyslné pochybení.

12.2. V případě nároku podléhajícího odškodnění podle této smlouvy odškodňovaná strana: (i) neprodleně uvědomí odškodňující stranu o nároku, (ii) poskytne odškodňující straně přiměřenou součinnost a pomoc na náklady odškodňující strany při obhajobě takového nároku. Nárok; a (iii) poskytnout odškodňující straně příležitost převzít kontrolu nad obhajobou a vypořádáním takového nároku. Odškodňovaná strana je oprávněna podílet se na obhajobě takového nároku a na své náklady využít právního zástupce, který bude pomáhat při vyřizování takového nároku. Odškodňující strana musí získat předchozí písemný souhlas od řádně oprávněného signatáře odškodňované strany před uzavřením jakéhokoli urovnání ovlivňujícího práva odškodňované strany.

13. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

13.1. FORTUNABLE, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI (JSOU-LI JEJÍ), JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE, POSKYTOVATELÉ TŘETÍCH STRAN, DODAVATELÉ A JEJICH PŘÍSLUŠNÍ ŘEDITELÉ, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI A ZÁSTUPCI NENESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÍ ANI ODPOVĚDNÍ VŮČI VÁM, VEŘEJNÉMU VZTAHU ANI STRANĚ WAR , PRÁCE (VČETNĚ NEDBALOSTI) NEBO JINAK, ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNÍ, LIKVIDOVANÉ NEBO RESPEKTIVNÍ ŠKODY, VČETNĚ, ALE NE OMEZENÍ, ZTRÁTY ZISKU, VÝNOSŮ, PŘÍJMŮ, NÁHRADNÍCH NEBO VAŠEHO PODNIKÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY A/NEBO Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB, I V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA NAŠTĚŽOVANÁ UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.

13.2. KDYŽ FORTUNABLE PŘIJÍMÁ PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PROTI PORUŠENÍ BEZPEČNOSTI, ŽÁDNÝ PŘENOS WEBOVÝCH STRÁNEK ANI INTERNETU NENÍ ZCELA BEZPEČNÝ, A JEJICH PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI (POKUD JSOU), POSKYTOVATELÉ LICENCE A DODAVATELÉ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NEPŘÁNÍ, INCIR, INC. EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, KTERÉ MOHOU ZPŮSOBIT NEOPRÁVNĚNÝM PŘÍSTUPEM, HACKOVÁNÍM, ZTRÁTOU DAT NEBO JINÝM PORUŠENÍM, KTERÉ MŮŽE DOJÍT NA WEBU A/NEBO V DŮSLEDKU VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB.

13.3. BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE S INTERNETOVÝM PŘIPOJENÍM SOUVISEJÍ RIZIKA, KTERÁ MOHOU ZPŮSOBIT ZTRÁTU SOUKROMÍ, DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ A MAJETKU. FORTUNABLE SPECIÁLNĚ ODMÍTÁ A NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUKY, ÚSTNÍ ANI PÍSEMNÉ, TÝKAJÍCÍ SE ŽIVOTNOSTI NEBO SOULADU S PLATNÝMI ZÁKONY SLUŽEB V KONKRÉTNÍ ZEMI, ÚZEMÍ NEBO REGIONU.

13.4. BEZ OHLEDU NA CO ODPORUČENÉ V TĚCHTO PODMÍNKÁCH NAŠTĚSTÍ JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI (POKUD JSOU), JEHO POSKYTOVATELÉ LICENCE, POSKYTOVATELÉ TŘETÍCH STRAN A JEJICH PRODEJCI, TAK JEJICH PŘÍSLUŠNÍ ŘEDITELÉ A PŘÍSLUŠNÍ ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI, ZAMĚSTNANCI, ZAMĚSTNANCI, LICENCI Z JAKÉKOLI PŘÍČINY A BEZ OHLEDU NA FORMU ČINU, A POKUD JE SJIŠTĚNO ODPOVĚDNOSTÍ, BUDE TAKOVÁ ODPOVĚDNOST VŽDY OMEZENA NA MAXIMÁLNĚ 1 STA AMERICKÝCH DOLARŮ (100 00 USD).

13.5 V SOULADU S ODDÍLEM 3.2 TĚCHTO PODMÍNEK BERETE NA VĚDOMÍ, ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE FORTUNABLE NEBUDE ODPOVĚDNÁ ZA JAKÝKOLI ČIN ANI OPOMIENSTVÍ JAKÉHOKOLI POSKYTOVATELE TŘETÍ STRANY, KTERÝ DODÁVÁ ČÁST/SOUČÁST SLUŽBY.

14. ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Webové stránky a/nebo služby společnosti Fortunable mohou obsahovat odkazy na jinétřetí strana webové stránky. Kliknutím na tyto odkazy budete přesměrováni na jinétřetí strana webové stránky (nebo mobilní aplikace), na které se nevztahují podmínky Fortunable a Zásady ochrany osobních údajů. Abychom se vyhnuli poskytování osobních údajů podvodníkůmtřetí strana na webových stránkách, doporučujeme, abyste si přečetli jejich zásady ochrany osobních údajů a veškerou další související smluvní dokumentaci. Odkazy natřetí strana webové stránky neimplikují žádnou podporu Fortunable takovéhotřetí strana webové stránky nebo obsah, produkty nebo služby z nich dostupnétřetí strana webové stránky.

15. COOKIES A PODOBNÉ TECHNOLOGIE

Web Fortunable, stejně jako mnoho jiných profesionálních webů, používá soubory cookie. Cookies jsou malé kousky dat, které se stahují a ukládají do vašeho počítače (nebo jiných chytrých zařízení, která používáte), když přistupujete na Webové stránky. Chcete-li se dozvědět více o cookies, jak je Fortunable používá a jak můžete upravit/zakázat cookies na svých zařízeních, přečtěte si prosím Fortunable Zásady používání souborů cookie.

16. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Fortunable Zásady ochrany osobních údajů řídí používání, ukládání a zpracování osobních údajů, které můžete poskytnout Fortunable prostřednictvím vašeho přístupu na web a/nebo prostřednictvím vašeho používání Služeb. Vaše volba používat Služby bude považována za souhlas s podmínkami Zásad ochrany osobních údajů Fortunable.

17. ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE

Tyto podmínky budou vykládány, řízeny a vymáhány v souladu se zákony Dánska.

Soudy v Dánsku mají výlučnou jurisdikci k řešení jakýchkoli sporů, které mohou vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní. Obě strany se tímto podřizují jurisdikci uvedených soudů pro účely jakékoli takové žaloby nebo řízení a vzdávají se jakéhokoli nároku, že takové fórum je nepohodlným fórem.

18. ŘEŠENÍ SPORŮ

V případě jakékoli neshody mezi Stranami ohledně výkladu a implementace jakéhokoli aspektu těchto Podmínek se Strany zavazují, že před zahájením jakéhokoli soudního/soudního řízení proti sobě navzájem projednají v dobré víře s cílem dosáhnout smírného řešení. Jako takový souhlasíte s tím, že se nejprve pokusíte vyřešit spor kontaktováním Fortunable na adrese support@fortunable.com.

19. ODDĚLITELNOST

V případě, že jakékoli ustanovení těchto podmínek bude nevymahatelné nebo neplatné podle jakéhokoli platného zákona nebo bude tak rozhodnuto jakýmkoli příslušným soudním rozhodnutím, taková nevymahatelnost nebo neplatnost nezpůsobí, že zbývající ustanovení těchto podmínek budou nevymahatelná nebo neplatná, a v takovém případě , tato zbývající ustanovení budou změněna a vykládána tak, aby co nejlépe splnila cíle takového nevymahatelného nebo neplatného ustanovení v mezích platného práva nebo příslušného soudního rozhodnutí (rozhodnutí).

20. ŽÁDNÉ ZŘEKNUTÍ SE

Každá strana souhlasí s tím, že jakékoli zpoždění nebo opomenutí ze strany druhé strany při výkonu jakéhokoli práva, pravomoci nebo nápravy podle těchto podmínek nebude automaticky fungovat jako vzdání se takového práva, pravomoci nebo nápravy nebo jakéhokoli jiného práva, pravomoci nebo nápravy, a žádné vzdání se nebude účinné, pokud nebude písemné a podepsané stranou, která se vzdává. Dále, vzdání se nebo jednorázové nebo částečné uplatnění jakéhokoli práva, pravomoci nebo opravného prostředku kteroukoli stranou podle této smlouvy při jedné příležitosti nebude vykládáno jako překážka vzdání se jakéhokoli následného nebo jiného práva, pravomoci nebo opravného prostředku při jakékoli jiné příležitosti. .

21. OZNÁMENÍ

Není-li v těchto podmínkách stanoveno jinak, jakékoli oznámení, které je vyžadováno nebo povoleno, bude účinné pouze v případě, že bude v písemné formě a bude zasláno doporučenou poštou, doporučenou poštou, kurýrem nebo na adresu support@fortunable.com.

22. CELÁ SMLOUVA

Tyto Podmínky představují úplnou dohodu mezi Stranami týkající se předmětu této smlouvy. Pouze tyto Podmínky plně a úplněvyjádřit dohoda smluvních stran týkající se předmětu této smlouvy. Neexistují žádné jiné kurzy jednání, porozumění, dohod, prohlášení nebo záruk, písemných nebo ústních, kromě zde uvedených.

23. DODATKY K TĚMTO PODMÍNKÁM

Společnost Fortunable si vyhrazuje právo tyto Podmínky čas od času aktualizovat a měnit podle vlastního uvážení společnosti Fortunable. Změněné podmínky budou mít aktualizované „revidované“ datum, které bude viditelné v horní části této stránky. Aktualizovaná verze vstoupí v platnost, jakmile bude zveřejněna na webových stránkách Fortunable.

Budete výhradně odpovědní za pravidelnou kontrolu těchto Podmínek, abyste měli přehled o jakýchkoli změnách Podmínek. Pokud existují nějaké podmínky, se kterými nesouhlasíte, přestaňte prosím okamžitě používat webovou stránku a služby.

Pokračováním v používání webových stránek a služeb po zveřejnění jakýchkoli změn těchto podmínek souhlasíte s tím, že se na vás budou vztahovat nově upravené podmínky uvedené ve Fortunable Zásady ochrany osobních údajů, Zásady používání souborů cookie, a/nebo tyto Podmínky.

24. KONTAKTUJTE NÁS

Pokud máte nějaké dotazy ohledně Podmínek Fortunable a/nebo problémů či problémů s webem a/nebo službami, můžete Fortunable kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese support@fortunable.com. Ozveme se vám co nejrychleji!