VILLKOR

Senast uppdaterad: 2023-09-01.

Dessa användarvillkor (” Villkor ”) reglerar avtalsförhållandet mellan:

⦁ Fortunable, ett dotterbolag till Opinodo ApS, ett aktiebolag som regleras av dansk lagstiftning, med sin registrerade adress på Svanevej 22, Köpenhamn, Danmark (nedan kallat ” Fortunable ”);

och

⦁ varje deltagare, individ, användare eller besökare (tillsammans ” du ” eller ” din ”) som går in på Fortunables webbplats som finns på https://fortunable.com/ ; och/eller använda tjänsterna (enligt definitionen nedan) via webbplatsen.

Du och Fortunable kommer även hädanefter att benämnas tillsammans som ” Parterna ” och var för sig som en ” Part ”.

Läs dessa villkor noggrant innan du går in på och använder webbplatsen och tjänsterna. Din åtkomst till webbplatsen är villkorad av att du accepterar och följer dessa villkor.

Vänligen notera : I ett försök att göra Fortunables villkor lättare att förstå, har Fortunable översatt dessa villkor och all tillhörande juridisk dokumentation från engelska till olika andra språk med hjälp av maskinöversättning. Som ett resultat av detta erkänner och förstår du att alla översatta villkor (inklusive andra juridiska dokument från Fortunable) kan innehålla fel och felaktig terminologi. Som sådan ska Fortunable inte hållas ansvarigt eller ansvarigt för eventuella fel eller felaktig terminologi som finns i de översatta villkoren och/eller andra juridiska dokument från Fortunable.

1. ACCEPTERANDE AV VILLKOR

Genom att gå in på webbplatsen och använda tjänsterna (definierade nedan) samtycker du till att vara bunden av dessa villkor och accepterar att följa alla tillämpliga lagar och förordningar. Om du inte samtycker till att vara bunden av dessa villkor, helt eller delvis, ska du (i) inte tillåtas/behörigas att använda tjänsterna (enligt definitionen nedan), och (ii) avstå från att komma åt webbplatsen.

Din fortsatta användning av webbplatsen och tjänsterna (definierade nedan) ska anses utgöra ditt godkännande av dessa villkor.

2. FORTUNABS TJÄNSTER

2.1. Fortunable erbjuder ett webbaserat system för att driva tredjepartsmarknadsundersökningar online där registrerade användare (i) frivilligt deltar i och fyller i betalda undersökningar (definierade nedan) som administreras av Fortunables tredjepartstjänsteleverantörer (”Tredjepartsleverantör(er)” ) . ), och sedan värd av Fortunable på webbplatsen; och (ii) belönas/kompenseras ekonomiskt baserat på antalet undersökningar (definierade nedan) som den registrerade användaren har genomfört (”Tjänsten/ tjänsterna”) .

2.2. Med förbehåll för avsnitt 3 (Registrering, Lösenord och Säkerhet) i dessa Villkor, efter din framgångsrika registrering av ett användarkonto (definierat nedan) på webbplatsen, ska Fortunable meddela dig, antingen via e-post eller i webbläsaren, om eventuella marknadsundersökningar online (” Enkät(er) ”) som du kan kvalificera dig för, såväl som tillämplig kompensation (definierad nedan) för att fylla i enkäten/undersökningarna. När du har slutfört en sådan undersökning, ska Fortunable kompensera dig i enlighet med avsnitt 4 (Ersättning) i dessa villkor.

2.3. Undersökningar . Genom att registrera ett användarkonto (definierat nedan) hos Fortunable, för att komma åt och använda tjänsterna, samtycker du uttryckligen till att ta emot inbjudningar att delta i undersökningar via e-post eller i webbläsaren. Som sådan bekräftar du att Fortunable inte garanterar att du kommer att få ett visst minsta antal inbjudningar eller några inbjudningar att delta i en undersökning överhuvudtaget. Innan du deltar i någon undersökning kommer du att informeras av tredje parts leverantörer om undersökningens varaktighet och den tillämpliga kompensationen (definierad nedan) som du kommer att tjäna när undersökningen har slutförts.

2.4. Du bekräftar och förstår att ditt deltagande i en undersökning, ditt avslöjande av användarinnehåll (definierat nedan) och personligt identifierbar information, och ditt godkännande eller avslag på inbjudningar att delta i en undersökning är helt frivilligt.

2.5. Du bekräftar att Fortunable kan, efter eget gottfinnande när som helst utan föregående meddelande och av någon eller ingen anledning, lägga till, ändra, avbryta, ta bort eller avbryta någon eller alla delar av tjänsterna och/eller webbplatsen.

2.6. Supporttjänster . Fortunable ska förse dig med supporttjänster via e-post från måndag till fredag, för att lösa alla frågor och problem du kan ha angående tjänsterna såväl som betalnings-/kontoproblem. Vi kommer att sträva efter att lösa alla frågor och problem du kan ha inom sju (7) arbetsdagar från det datum då du först loggade problemet med oss.

3. TREDJEPARTSLEVERANTÖRER

3.1. Undersökningarnas konfidentiella karaktär.Du bekräftar att all information och innehåll som görs tillgängligt för dig genom din användning av tjänsterna och genom att fylla i undersökningar kan innehålla vissa affärshemligheter, know-how eller annan konfidentiell eller proprietär information som tillhör Fortunable eller den relevanta tredje partsleverantören. Som sådan samtycker du till att hålla all information/innehåll som du har tillgång till via webbplatsen och tjänsterna, och som du får genom ditt deltagande i en undersökning, strikt konfidentiell och att inte avslöja någon information/innehåll till någon annan person. Du får inte använda sådan information eller innehåll för något annat ändamål än för det enda syftet med ditt deltagande i undersökningarna och i enlighet med dessa villkor. Du samtycker härmed till att meddela Fortunable omedelbart i händelse av obehörigt avslöjande och/eller användning av konfidentiell och patentskyddad information/innehåll.

3.2. Inget ansvar för tredje parts leverantör. Fortunable ansvarar inte för de undersökningar som görs tillgängliga inom ramen för tjänsterna och administreras av Fortunables tredjepartsleverantörer, vilka kan innehålla tekniska fel och utelämnanden. Som sådan erkänner, förstår och samtycker du till att du endast är behörig att delta och fylla i de undersökningar som gjorts tillgängliga för dig av Fortunable i enlighet med villkoren i dessa villkor. Din användning av tjänsterna och deltagande i en tredjepartsleverantörs undersökning sker helt på din egen risk.

3.3. Dina kommunikationer, interaktioner eller affärstransaktioner/affärer med någon Tredjepartsleverantör, inklusive någon Tredjepartsleverantörs villkor, garantier eller utfästelser, kommunikationer, interaktioner eller affärstransaktioner/affärer associerade med någon undersökning, ska endast ske mellan dig och sådan tredje part Leverantör om inte annat anges här. Du erkänner och samtycker till att Fortunable inte ska vara (i) part i sådana affärstransaktioner/affärer som du kan ingå med tredjepartsleverantören och (ii) ansvarig för eventuell förlust eller skada som du ådrar dig som ett resultat av någon kommunikation , interaktion, affärstransaktioner eller andra affärer som du kan ha med en tredjepartsleverantör. Som sådan ska Fortunable inte hållas ansvarigt för utbyte, avslöjande, modifieringar,

3.4. Både Fortunable och dess tredjepartsleverantör förbehåller sig rätten att avbryta användningen eller avbryta tillgängligheten av en undersökning, oavsett anledning och utan ansvar gentemot dig, eller skyldighet att ge någon förklaring eller meddelande.

3.5. Du bekräftar och samtycker till att oavsett på vilket sätt en undersökning görs tillgänglig/erbjuds av tredje parts leverantör(er) för dig, agerar Fortunable endast som en mellanhand mellan dig och tredjepartsleverantören. Som sådan ska Fortunable inte på något sätt vara ansvarig för några handlingar eller underlåtenhet från sådan(n) tredjepartsleverantör(er).

4. REGISTRERING, LOGININFORMATION OCH SÄKERHET

4.1. Skapa ett användarkonto . För att använda tjänsterna måste du först registrera dig hos Fortunable antingen:

⦁ genom vår onlineregistreringsprocess, genom att tillhandahålla all nödvändig information som ska inkludera men inte begränsas till ditt fullständiga namn, bosättningsland och postnummer, födelsedatum, kön och e-postadress; eller
⦁ genom att klicka på Facebook- eller Google-knappen på registreringssidan, ska detta automatiskt ge Fortunable tillgång till din personliga information som finns på din Facebook- eller Google-profil.

Ett konto ska därefter öppnas av Fortunable, efter eget gottfinnande, för dig på webbplatsen (” Användarkonto ”).

4.2. Begränsning för ett enda konto.Varje användarkonto är personligt, ej överförbart och får endast registreras och användas ENDAST av en (1) enskild person och har ett (1) PayPal- eller Paysera-konto kopplat till ett sådant användarkonto. Som sådan är det bara du som inte får använda samma PayPal- eller Paysera-konto som andra medlemmar, endast den person som registrerade sig med e-postadressen som användes för PayPal- eller Paysera-kontot kan ta ut pengarna till nämnda användarkonto. Du får inte komma åt någon tredje parts konto eller auktorisera någon tredje part att komma åt ditt användarkonto och använda tjänsterna för din räkning. Du erkänner och samtycker till att i händelse av att du bryter mot detta avsnitt 4.2, kan Fortunable, efter eget gottfinnande, (i) neka dig åtkomst till dess webbplats och/eller tjänster av någon anledning eller ingen anledning alls, och/eller ( ii) automatiskt ta bort/stänga ditt användarkonto,

4.3. Du samtycker till att (i) tillhandahålla sann, korrekt, aktuell och fullständig information om dig själv enligt Fortunables registreringsprocess på webbplatsen, och (ii) underhålla och omedelbart uppdatera informationen som tillhandahålls under registreringen för att hålla den sann, korrekt, aktuell och komplett hela tiden. Om du lämnar någon information till Fortunable som är osann, felaktig, föråldrad eller ofullständig, eller om vi har rimliga skäl att misstänka att sådan information är osann, felaktig, inaktuell eller ofullständig, kan vi stänga ditt användarkonto på webbplatsen och neka dig möjligheten att komma åt och använda tjänsterna. Du samtycker till att hålla Fortunable ofarlig och bär fullt ansvar för alla skador som uppstår av Fortunable i händelse av brott mot skyldigheterna enligt detta avsnitt 4.3.

4.4. Inloggningsuppgifter . Du kan, under registreringsprocessen, till Fortunable ange ditt användarkontos användarnamn (vilket ska vara din registrerade e-postadress) och ditt val av lösenord som ska användas som inloggningsuppgifter för att komma åt ditt användarkonto (”inloggningsuppgifter” ) .

4.5. säkerhet. Du är ensam ansvarig för (i) att upprätthålla konfidentialiteten för dina inloggningsuppgifter; och (ii) alla aktiviteter som sker under ditt användarkonto. Du samtycker till att omedelbart meddela Fortunable om all obehörig användning av ditt användarkonto eller något annat säkerhetsbrott. Fortunable ska inte hållas ansvarig för någon förlust som du kan ådra dig till följd av att någon tredje part använder dina inloggningsuppgifter och/eller kommer åt/använder ditt användarkonto antingen med eller utan din vetskap. Du kan dock hållas ansvarig för förluster som Fortunable ådrar sig på grund av att någon tredje part använder dina inloggningsuppgifter och/eller användarkonto. Du bekräftar och samtycker till att du inte får (i) använda användarkontot för en annan användare som är registrerad på webbplatsen, och erkänner vidare att användarkonton endast är till för användning av en användare, och (ii) utger dig för att vara en individ,

4.6. Kontoverifiering . Fortunable förbehåller sig rätten att när som helst begära att du verifierar dina kontouppgifter. Kontoverifiering är ett nödvändigt steg för att hålla ditt användarkonto, inklusive all data som sparats på ditt användarkonto, säkert och hjälper Fortunable att övervaka eventuella hot och missbruk av webbplatsen och tjänsterna. Om du väljs ut för att få ditt användarkonto verifierat, samtycker du till att följa instruktionerna för verifieringen som Fortunable kommer att tillhandahålla dig. När kontoverifieringsprocessen är klar kommer du att kunna återgå till instrumentpanelen för ditt användarkonto och fortsätta att delta i undersökningar.

4.7. Radering av användarkonto . Om du vill radera ditt användarkonto kan du göra det när som helst genom att antingen (i) ta bort ditt användarkonto från inställningspanelen för ditt användarkonto eller (ii) skicka ett e-postmeddelande till Fortunable på support@fortunable.com med din begäran för att radera ditt användarkonto. Efter en sådan begäran kommer Fortunable permanent att radera ditt användarkonto, såväl som all data som finns i användarkontot, inom trettio (30) kalenderdagar från inlämnandet av din begäran om borttagning. Du bekräftar och samtycker till att genom att skicka in en begäran om att radera ditt användarkonto kommer du inte längre att kunna komma åt tjänsterna. Fortunable ska inte hållas ansvarig för några skador som orsakas av sådan radering av ditt användarkonto.

4.8. Inaktiva användarkonton . Om ditt användarkonto förblir inaktivt (dvs. du inte deltar i några undersökningar) under en period av sex (6) månader eller mer, kommer Fortunable att följa nedanstående procedur innan du raderar ditt användarkonto som ett resultat av inaktivitet:

⦁ fem (5) månaders inaktivitet – Fortunable kommer att skicka ett skriftligt meddelande till dig om att ditt användarkonto kommer att raderas om ditt användarkonto förblir inaktivt i sex (6) månader. Därför, om du inte vill att ditt användarkonto ska raderas, förstår du att du måste logga in på ditt användarkonto och fylla i en undersökning.
⦁ Fjorton (14) kalenderdagar före radering av användarkonto – Fortunable kommer att skicka ett skriftligt meddelande till dig om att ditt användarkonto kommer att raderas om ditt användarkonto fortsätter att vara inaktivt.
⦁ sju (7) kalenderdagar före radering av användarkonto – Fortunable kommer att skicka ett skriftligt meddelande till dig om att ditt användarkonto kommer att raderas om ditt användarkonto fortsätter att vara inaktivt.
⦁ en (1) kalenderdag före radering av användarkonto – Fortunable kommer att skicka ett sista skriftligt meddelande till dig om att ditt användarkonto kommer att raderas följande dag som ett resultat av att ditt användarkonto fortsätter att förbli inaktivt.

Du bekräftar, förstår och samtycker till att efter att Fortunable har följt den ovan nämnda processen och med ditt användarkonto fortsätter att vara inaktivt i sex (6) månader, kommer ditt användarkonto tillsammans med all data som lagras under ditt användarkonto att raderas, och eventuella Ersättning (definierad nedan) som samlats under ditt användarkonto kommer att förverkas av dig, utan ansvar gentemot Fortunable. Som sådan kommer du inte att kunna återställa några data eller pengar.

5. ÅLDERSBEGRÄNSNING

Du måste vara minst 18 år för att skapa ett användarkonto och använda tjänsterna. Om du är yngre än 18, men över den lagstadgade åldern för samtycke att använda onlinetjänster på den plats där du bor (dvs. 13 år i USA) uppmuntrar Fortunable dig att bjuda in en förälder eller vårdnadshavare för att hjälpa dig att registrera din Användarkonto på webbplatsen. Om du är under den lagliga åldern för samtycke att använda onlinetjänster kan du inte skapa ett användarkonto eller använda tjänsterna. Om Fortunable upptäcker att du har brutit mot någon bestämmelse enligt detta avsnitt 5, kommer Fortunable att avsluta ditt användarkonto, efter eget gottfinnande.

6. ANVÄNDARBETEENDE VID ÅTKOMST OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH TJÄNSTERNA

6.1. Du får inte använda webbplatsen och/eller tjänsterna för att överföra, publicera, distribuera, lagra eller förstöra något material eller information (i) i strid med någon tillämplig lag eller förordning, (ii) på ett sätt som gör intrång i Fortunables immateriella rättigheter Rättigheter (enligt definitionen nedan) eller på tredje parts immateriella rättigheter, (iii) på ett sätt som kränker tredje parts integritet eller andra personliga rättigheter, (iv) som är ärekränkande, skadligt, störande, obscent, hotfullt, kränkande eller hatiskt och/eller (v) för att ladda upp, posta, e-posta, överföra eller på annat sätt göra tillgängligt innehåll som (a) anses olagligt, skadligt, hotfullt, kränkande, trakasserande, skadegörande, vulgärt, obscent, förtalande eller inkräktar på annans privatliv eller som är hatiskt och/eller rasmässigt, etniskt eller på annat sätt stötande; och (b) hetsar,

6.2. När du går in på webbplatsen och använder tjänsterna samtycker du till att inte:

⦁ använda webbplatsen och/eller tjänsterna för kommersiella ändamål;
⦁ skicka eller skaffa något reklam- eller marknadsföringsmaterial via webbplatsen och tjänsterna;
⦁ använda någon enhet, programvara eller liknande för att störa eller försöka störa webbplatsens och/eller tjänsternas korrekta funktion;
⦁ vidta alla åtgärder som medför en orimlig eller oproportionerligt stor databelastning på webbplatsens infrastruktur;
⦁ kopiera, reproducera, ändra, modifiera, skapa härledda verk, eller offentligt visa något innehåll från webbplatsen och/eller tjänsterna, för vilket ändamål som helst (inklusive kommersiella ändamål) utan Fortunables skriftliga medgivande i förväg;
⦁ komma åt, manipulera eller använda icke-offentliga områden på webbplatsen eller Fortunables datorsystem och/eller dess tredjepartsleverantörers tekniska leveranssystem;
⦁ undersöka, skanna eller testa sårbarheten hos något av Fortunables system eller nätverk eller bryta mot eller kringgå någon av Fortunables säkerhets- eller autentiseringsåtgärder;
⦁ komma åt, söka eller försöka få åtkomst till eller söka på webbplatsen och/eller tjänsterna (på något annat sätt än genom Fortunables för närvarande tillgängliga, publicerade gränssnitt som tillhandahålls av Fortunable, såvida du inte specifikt har tillåtits att göra det i ett separat avtal med Fortunable omvänd sammansättning, reverse-engineering, dekompilera eller på annat sätt försöka upptäcka någon källkod som är relaterad till webbplatsen och/eller tjänsterna, eller något verktyg däri, förutom i den utsträckning som sådan aktivitet är uttryckligen tillåten enligt tillämplig lag, trots denna begränsning;
⦁ försöka få åtkomst till någon del av webbplatsen och/eller tjänsterna till vilka åtkomst inte är auktoriserad;
⦁ använda någon robot, spindel, annan automatisk enhet eller manuell process för att övervaka eller kopiera någon del av webbplatsen och/eller tjänsterna;
⦁ utföra några systematiska eller automatiserade datainsamlingsaktiviteter på eller i relation till webbplatsen och/eller tjänsterna, inklusive men inte begränsat till dataskrapning, gruvdrift, utvinning, skörd, inramning och artikelspinning, utan Fortunables skriftliga medgivande i förväg;
⦁ använda manuell eller automatiserad programvara, enheter eller andra processer för att ”crawla”, ”skrapa” eller ”spidera” någon sida på webbplatsen och/eller tjänsterna;
⦁ störa eller störa åtkomsten för någon användare, värd eller nätverk, inklusive, utan begränsning, sändning av virus, överbelastning, översvämning, spam, e-postbombning av webbplatsen och/eller tjänsterna;
⦁ ladda upp, posta, e-posta, överföra eller på annat sätt erbjuda någon källa som kan innehålla ett programvirus eller annan datorkod, filer och/eller program som har utformats för att störa, förstöra och/eller begränsa driften av någon datorprogramvara, hårdvara eller telekommunikationsutrustning;
⦁ avsiktligt eller oavsiktligt bryta mot någon lokal, statlig, federal, nationell eller internationell lag, utöver alla regler för någon nation eller annan värdepappersbörs, och alla bestämmelser med laglig kraft;
⦁ utge sig för någon annan person eller enhet, sälja din profil, tillhandahålla falsk eller vilseledande identifiering, betalnings- eller adressinformation, eller invadera integriteten, eller kränka den personliga eller äganderätten för någon person eller enhet;
⦁ samla in eller lagra personuppgifter som hänför sig till någon annan användare i samband med det förbjudna beteendet och/eller aktiviteterna som har angetts i ovannämnda stycken;
⦁ försöka få inloggningsuppgifter eller annan personlig information från andra användare;
⦁ utveckla eller använda bedrägliga metoder och programvara för att erhålla kompensation (definieras nedan);
⦁ hota någon anställd, entreprenör eller agent för Fortunable; och
⦁ använda olagliga eller oacceptabla metoder för att skaffa mer än en (1) bonus/belöning per hushåll/IP eller använda robotar för att skapa konton och generera inkomst. Du förstår att eventuella bonusar och belöningar som erbjuds av Fortunable inte kommer att betalas ut till dig om vi efter eget gottfinnande fastställer att du har använt olagliga/oacceptabla medel för att förvärva detsamma.

7. ANVÄNDARGENERERAD INNEHÅLL

7.1. Fortunable låter dig göra tillgänglig viss information som finns i ditt användarkonto och andra kommentarer, frågor, anteckningar, media, text, grafik, diskussioner eller annat material (“ Användarinnehåll”) du publicerar på webbplatsen och tjänsterna. Du är ensam ansvarig för det användarinnehåll som du lägger upp på webbplatsen och tjänsterna, inklusive för dess laglighet, tillförlitlighet och lämplighet. Genom att publicera användarinnehåll på webbplatsen och/eller tjänsterna ger du Fortunable den icke-exklusiva, världsomspännande, royaltyfria, eviga, oåterkalleliga, överförbara rätten/licensen att fullt ut utnyttja, använda, modifiera, utföra, visa, reproducera och distribuera sådant användarinnehåll på och genom webbplatsen och tjänsterna. Du ska behålla alla dina rättigheter till användarinnehåll som du skickar, lägger upp eller visar på eller via webbplatsen och tjänsterna och du är ensam ansvarig för att skydda dessa rättigheter.

7.2. Du representerar och garanterar att:

    • Användarinnehållet tillhör dig (dvs. du äger det) eller att du har rätt att använda det (t.ex. som licenstagare) och ge Fortunable rättigheterna och (under)licensen som beviljats ​​av dig enligt avsnitt 7.1 i dessa villkor, och
    • publicering av användarinnehåll på eller via webbplatsen och tjänsterna bryter inte mot (a) Fortunables immateriella rättigheter (definierade nedan) eller tredje parts immateriella rättigheter, (b) integritetsrättigheter, publicitetsrättigheter, upphovsrätter, avtalsrättigheter eller eventuella andra rättigheter som tillhör Fortunable eller någon tredje part.

7.3. Fortunable förbehåller sig rätten att blockera eller ta bort användarinnehåll som Fortunable anser vara: (i) kränkande, ärekränkande eller obscent; (ii) bedrägligt, vilseledande eller vilseledande; (iii) i strid med Fortunables immateriella rättigheter (definierade nedan) eller mot tredje parts immateriella rättigheter eller; (iv) stötande eller på annat sätt oacceptabelt för Fortunable efter eget gottfinnande. Fortunable erkänner att, genom att ge dig möjligheten att se och distribuera användargenererat innehåll på webbplatsen och tjänsterna, agerar Fortunable bara som en passiv kanal för sådan distribution och tar inte på sig några skyldigheter eller ansvar avseende något innehåll eller aktiviteter eller transaktioner på webbplatsen och tjänsterna.

8. ERSÄTTNING

8.1. Betalningsgräns . Med tanke på att fylla i undersökningar, erkänner och förstår du att innan Fortunable överför betalningen till dig, av den relevanta kontanta belöningen/incitamentet/kompensationen för att fylla i den tillämpliga undersökningen (“ Kompensation ”), måste du först uppfylla och tjäna över minimibeloppet kompensationsbelopp, som är tillämpligt på din jurisdiktion (” betalningströskel ”). Betalningsgränsen publiceras på betalningssidan på webbplatsen och varierar från land till land.

8.2. När du når den tillämpliga betalningströskeln kan du begära att Fortunable frigör/ta ut dina pengar som finns under ditt Användningskonto. Vid mottagande av en sådan begäran, och förutsatt att alla villkor enligt dessa villkor har uppfyllts, kommer Fortunable att betala till dig inom tio (10) arbetsdagar.

8.3. Du samtycker till att kompensationen du får för att fylla i alla undersökningar genom tjänsterna på webbplatsen, är den enda kompensationen du kommer att få från Fortunable eller Fortunables tredje parts leverantörer för att fylla i undersökningarna.

8.4. En giltig betalningsmetod, inklusive PayPal eller Paysera-konto krävs för att behandla betalningen av din ersättning för tjänsterna. Fortunable kommer antingen att behandla din betalning direkt eller via en av Fortunables tredjepartsleverantörer/betalningsbehandlare, nämligen Cint AB (tillgänglig på  www.cint.com ).

8.5. Du är ansvarig för att förse Fortunable med sann, aktuell, fullständig och korrekt betalnings- och kontaktinformation och för att meddela Fortunable om eventuella ändringar av sådan information.

8.6. Fortunable kan efter eget gottfinnande och när som helst ändra betalningströskeln, av vilken anledning som helst efter Fortunables eget gottfinnande och utan ansvar gentemot dig. För tydlighetens skull kommer eventuella ändringar av betalningströskeln inte att påverka den kompensation som du har samlat på dig från att fylla i undersökningar, före sådan ändring.

8.7. Du bekräftar och förstår att alla kompensationsbelopp kan ändras efter behov för att följa tillämpliga lagar eller förordningar eller av någon annan anledning som fastställs av Fortunable efter eget gottfinnande. Som sådan förbehåller sig Fortunable rätten att när som helst ändra, avbryta, avbryta hela eller en del av den ersättning som du har tilldelats.

8.8. Ogiltig/ingen kompensation . Du erkänner, förstår och samtycker till att du inte kommer att få någon ersättning för att fylla i undersökningarna och därför förlorar din rätt att få någon ersättning, om:

⦁ du väljer att inte fylla i en enkätinbjudan som skickats till dig av Fortunable;
⦁ dina svar på undersökningen bestäms av Fortunable, efter eget gottfinnande, vara ogiltiga, olämpliga eller osanna;
⦁ du inte har ett giltigt konto för att ta emot betalningar;
⦁ du lägger upp material som förespråkar olaglig verksamhet eller politiska, religiösa eller ideologiska övertygelser;
⦁ du lägger upp all reklam, hänvisningar, reklammaterial, skräppost, skräppost, kedjebrev, pyramidspel eller annat innehåll som anses av Fortunable, efter eget gottfinnande, som en form av uppmaning;
⦁ du överför något användarinnehåll som gör intrång i patent, upphovsrätt, varumärken, affärshemligheter eller andra immateriella rättigheter som tillhör Fortunable eller en tredje part;
⦁ du deltar i någon aktivitet som Fortunable anser, efter eget gottfinnande, olämplig eller kränkande;
⦁ du bryter mot alla villkor i dessa villkor; eller
⦁ av någon annan anledning som fastställs av Fortunable efter eget gottfinnande.

8.9. Fortunable ska hålla ett register över all kompensation som krediteras och debiteras från ditt användarkonto. Även om Fortunable ska göra allt för att säkerställa att ditt användarkonto krediteras korrekt och korrekt, erkänner och samtycker du till att fel kan uppstå. Som sådan är du ansvarig för att verifiera riktigheten och riktigheten av den kompensation du får. Du samtycker till att meddela Fortunable eller Fortunables tredje partsleverantör/betalningsbehandlare, Cint AB, om alla betalningsförfrågningar och fel inom tio (10) kalenderdagar från betalningsdatumet. Efter mottagandet av ditt meddelande kommer Fortunables eller Fortunables tredje partsleverantör/betalningsbehandlare, Cint AB, att undersöka ditt anspråk och meddela dig om beslutet så snart som rimligen är praktiskt möjligt. Varje beslut av Fortunable med avseende på ett sådant krav kommer att vara slutgiltigt.

8.10. Ersättning som erhålls för att slutföra undersökningar är inte överlåtbar, ej överlåtbar, får inte bytas ut eller säljas till tredje part och får inte pantsättas till tredje part eller på annat sätt enligt lag.

8.11. Skatter . Om inte annat anges på webbplatsen eller under dessa villkor, ska all kompensation som Fortunable betalar till dig för din användning av och tillgång till webbplatsen och tjänsterna vara exklusive skatter, avgifter, tullar eller liknande statliga bedömningar av något slag, oavsett om ifrågasatta eller inte, inklusive eventuella förädlings-, försäljnings-, användnings- eller källskatter, som kan bedömas av någon jurisdiktion (“ Skatter”). Du ska ansvara för betalningen av alla skatter (förutom de som är baserade på Fortunables inkomst) som är associerade med den kompensation du får när du använder tjänsterna på webbplatsen. Du håller härmed Fortunable skadeslös från betalning av eventuella skatter och kostnader i samband med indrivning eller innehållande av dessa, inklusive straffavgifter och ränta. Om Fortunable har en rättslig skyldighet att betala eller samla in skatter som du är ansvarig för enligt detta avsnitt 8.10, ska det tillämpliga beloppet faktureras och betalas av dig såvida du inte förser Fortunable med ett giltigt skattebefrielseintyg från tillämplig skattemyndighet.

9. COPYRIGHT OCH IMMATERIELL EGENDOM

9.1. Du bekräftar och förstår att allt material (definierat nedan) som görs tillgängligt för dig via webbplatsen och tjänsterna ägs av eller licensieras till Fortunable, och är endast avsett för icke-kommersiella, informativa och personliga ändamål. Alla rättigheter är reserverade av Fortunable.

9.2. Allt innehåll, videor, undersökningar, bilder, material, varumärken, tredje parts logotyper och namn, data, programvara eller information som finns i material eller dokument som används av Fortunable i relation till webbplatsen och tjänsterna, inklusive men inte begränsat till, alla upphovsrättsskyddade verk, databaser, text, verktyg, programvara, teknik, algoritmer, grafik, ikoner, design, logotyper, hyperlänkar, domännamn, koder och avtal (”Material”), är den enda och exklusiva egendomen av eller är licensieras till Fortunable och som sådan kommer alla uppdateringar och modifieringar av webbplatsen och tjänsterna att tillfalla Fortunable eller Fortunables licensgivare. Du får inte reproducera, distribuera eller kopiera materialet på något sätt, vare sig det är elektroniskt eller inte, utan vårt skriftliga tillstånd i förväg.

9.3. Alla immateriella rättigheter till materialet, webbplatsen och tjänsterna, inklusive alla patent, rättigheter till uppfinningar, rättigheter till mönster, varumärken, handels- och företagsnamn och all tillhörande goodwill, rätt att stämma för övergång eller olaglig konkurrens, upphovsrätt, moraliska rättigheter och närstående rättigheter, rättigheter i databaser, topografirättigheter, domännamn, rättigheter till information (inklusive know-how och affärshemligheter) och alla andra liknande eller likvärdiga rättigheter som finns i materialet och tjänsterna, nu eller i framtiden i någon del av världen, i varje enskilt fall oavsett om de är registrerade eller oregistrerade och inklusive alla ansökningar om, och förnyelser eller förlängningar av, sådana rättigheter för hela deras löptid (”Fortunables immateriella rättigheter”), tillfaller Fortunable, dess koncernanslutna bolag. (om några), licensgivare eller leverantörer, som det kan vara. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats ​​av Fortunable till dig är reserverade av Fortunable. Med undantag för vad som uttryckligen anges här, ska du inte förvärva någon rättighet, titel eller intresse i Fortunables immateriella rättigheter.

10. REPRESENTATIONER OCH GARANTIER

Du intygar och garanterar härmed att din åtkomst till och användning av webbplatsen och tjänsterna kommer att:

⦁ vara i enlighet med dessa villkor;
⦁ följa alla tillämpliga lagar, förordningar och regler (inklusive, utan begränsning, alla tillämpliga lagar angående onlinebeteende och acceptabelt innehåll, integritet, dataskydd och överföring av teknisk data);
⦁ inte vara för några olagliga ändamål;
⦁ inte medföra, antyda eller ge upphov till publicering av något olagligt innehåll;
⦁ inte främja några illegala aktiviteter;
⦁ inte göra intrång i eller förskingra någon Fortunables immateriella rättigheter eller tredje parts immateriella rättigheter;
⦁ kommer inte att innebära att ladda upp, posta, skicka e-post, överföra eller på annat sätt erbjuda något innehåll som kan göra intrång i patent, upphovsrätt, varumärken eller andra äganderätter eller immateriella rättigheter som tillhör tredje part; och
⦁ inte användas för att skapa, distribuera, underlätta eller fungera tillsammans med skadlig programvara, spionprogram, adware eller andra skadliga program eller kod.

11. FRISKRIVNING AV GARANTIER

11.1. Om inte annat anges under dessa villkor, ska tjänsterna tillhandahållas av Fortunable till dig ”I BEFINTLIGT SKICK” och ”SOM TILLGÄNGLIGT” med alla fel, defekter, buggar och fel. Du samtycker uttryckligen till att din användning av webbplatsen och tjänsterna sker på egen risk.

11.2. FORTUNABLE AVSÄKER HÄRMED ALLA GARANTIER OCH VILLKOR MED AVSEENDE PÅ DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA PÅ WEBBPLATSEN, INKLUSIVE ALLA GARANTIER OCH VILLKOR FÖR SÄLJBARHET, VARJE UTTRYCKLIGT, UNDERFÖRSTÅDET, UNDERFÖRSTÅDET, PERSONLIGT ELLER PERSONLIGT INTRÄDE, TYST NJUTNING ELLER INTEGRATION . SÅDANA UNDANTAG AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER GÄLLER I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG.

11.3. FORTUNABLE OCH/ELLER DESS GRUPP-AFFILIATES (OM NÅGRA), LICENSGIVARE, TREDJEPARTSLEVERANTÖRER OCH FÖRLEVERANTÖRER GÖR INGA REPRESSENTATIONER OM LÄMPLIGHETEN, NOGGRANNHETEN, PÅLITLIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN HOS (i) INFORMATIONEN SOM FINNS PÅ WEBBEN (I) OCH WEBBPLATS. RELATERAD GRAFIK PUBLICERAD PÅ WEBBPLATSEN OCH TJÄNSTER FÖR ALLA SYFTE. FORTUNABLE OCH/ELLER DESS GRUPP-AFFILIATES (OM NÅGRA) AVSKRIVS HÄRMED ALLA GARANTIER OCH VILLKOR MED AVSEENDE PÅ INFORMATIONEN PÅ WEBBPLATSEN OCH TJÄNSTERNA, INKLUSIVE ALLA GARANTIER OCH VILLKOR OM SÄLJLIGHET, LÄNGLIGHET, ESS FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE, TITEL OCH ICKE-INTRÄDE.

11.4. DU BEKRÄFTAR ATT INFORMATIONEN OCH RELATERAD GRAFIK SOM PUBLICERAS PÅ WEBBPLATSEN OCH/ELLER TJÄNSTERNA KAN INNEHÅLLA TEKNISKA FELAKTIGHETER ELLER TYPOGRAFISKA FEL OCH ÄNDRINGAR.

11.5. VARKEN LYCKLIGT ELLER DESS GRUPP AFFILIATES (OM NÅGRA), LICENSGIVARE, TREDJE PARTS-LEVERANTÖRER OCH FÖRSÄLJARE GÖR NÅGON REPRESENTATION, GARANTI ELLER GARANTIERAR ATT INFORMATIONEN SOM KAN FINNS TILLGÄNGLIG PÅ WEBBPLATSEN OCH FRI TJÄNST ÄR EN ANNAN TJÄNST. ELLER DATOR PROGRAMMERINGSRUTINER SOM INNEHÅLLER KONTAMINERANDE ELLER DESTRUKTIVA ELEMENT ELLER SOM ÄR AVSEDD ATT SKADA, I SLAG AVSTYRKA ELLER EXPROPRIERA DITT DATORSYSTEM, DIT ELLER PERSONLIG INFORMATION.

11.6. FORTUNABLE GER DIG TJÄNSTERNA PÅ WEBBPLATSEN I GODEN TRO OCH GER SOM SÅDAN INGEN GARANTI ATT (I) TJÄNSTERNA KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV ELLER FÖRVÄNTNINGAR, (II) DIN TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDNING AV TJÄNST, VILL ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN, ATT VARA ENHET SÄKER ELLER FELFRI, (III) EVENTUELLA DEFEKT PÅ WEBBPLATSEN OCH/ELLER TJÄNSTER KOMMER ATT RÄTTAS, ELLER (IV) WEBBPLATSEN OCH TJÄNSTERNA ELLER NÅGON SERVER SOM DU ÅTKOMMER TJÄNSTERNA GENOM ÄR FRI FRÅN ANDRA VIRUSSER.

11.7. INFORMATIONEN SOM FINNS PÅ WEBBPLATSEN OCH INOM TJÄNSTERNA ÄR ENDAST FÖR INFORMATIONELLA, ICKE-KOMMERSIELLA OCH PERSONLIGA ÄNDAMÅL. FORTUNABLE KOMMER INTE att hållas ANSVARIGT FÖR NÅGRA SKADOR SOM KAN ÅRSRAKAS AV DIG SOM RESULTAT AV DIN ANVÄNDNING AV SÅDAN INFORMATION. ALL INFORMATION OCH INNEHÅLL PÅ WEBBPLATSEN OCH UNDERSÖKNINGARNA ÄR UPPHOVSRÄTTSRÄTTLIGT, OCH FÅR INTE ÅTERPUBLICERAS, KOPIERAS, SÄLJS ELLER PLATSAS NÅGONSTANS ONLINE ELLER I TRYCK. FORTUNABLE FÖRBEhåller sig RÄTTEN ATT VIDTA NÖDVÄNDLIGA RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRHINDRA DIG FRÅN ATT (ÅTER)-PUBLICERA, KOPIERA, SÄLJA, PLATA ELLER UTSKRIFT AV NÅGON UPPHOVSRÄTTSLIG INFORMATION OCH INNEHÅLL SOM TILLGÄNGLIGT PÅ WEBBPLATSEN OCH TJÄNSTERNA.

11.8. FORTUNABLE GARANTERAR ELLER GARANTERAR INTE ATT NÅGRA FRAMGÅNGSRIKA KOMMERSIELLA RESULTAT ELLER VINST KOMMER ATT ERHÅLLAS AV DU SOM RESULTAT AV ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN OCH TJÄNSTERNA. SOM SÅDAN KOMMER FORTUNABLE INTE ANSVARIGT FÖR NÅGOT FEL, ELLER NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA SOM DU UPPTÅT/UPPÅTT SOM EN RESULTAT AV DIN ANVÄNDNING ELLER OFÖMÅGA ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN OCH TJÄNSTERNA.

11.9. FORTUNABLE GER INTE INGEN GARANTI OM WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA ELLER INNEHÅLLETS NOGGRANNHET, FULLSTÄNDIGHET, AKTUELLA ELLER KVALITET, ELLER ATT NÅGOT SÄRSKILT INNEHÅLL FORTSÄTTER ATT GÖRAS TILLGÄNGLIGT PÅ WEBBPLATSENS OCH WEBBPLATSEN.

11.10. DIN ÅTKOMST TILL ELLER NEDLADDNING AV INFORMATION, MATERIAL ELLER DATA GENOM WEBBPLATSEN ELLER NÅGON TREDJE PARTS WEBBPLATS ÄR PÅ DIN EGEN VAL OCH RISK, OCH DU KOMMER ENDA ANSVARIG FÖR ALLA SKADA PÅ DITT PERSONLIGA SYSTEM (ELLER PÅ DITT PERSONLIGA SYSTEM) SOM RESULTAT FRÅN NEDLADDNING ELLER ANVÄNDNING AV SÅDAN INFORMATION, MATERIAL ELLER DATA.

11.11. Du samtycker till att Fortunable inte är ansvarigt för förlust eller försämring av någon kompensation, priser eller krediter, oavsett monetärt värde, i händelse av att det finns någon: förändring av värdet på kompensationen (enligt Fortunables eget och absoluta gottfinnande) , data- eller serverfel, dator- och/eller nätverkssystemfel eller fel, brottslig handling, skadegörelse, cyberattacker eller andra händelser som gör det kommersiellt orimligt för Fortunable att fastställa saldot eller värdet av kompensationen på ditt användarkonto.

12. ERSÄTTNING

12.1. Du samtycker till att hålla Fortunable skadeslös från och mot alla ansvar, krav, skadestånd, kostnader eller kostnader som härrör från tredje parts anspråk baserat på: ditt brott mot dessa villkor; din användning eller missbruk av webbplatsen och/eller ditt intrång i Fortunables immateriella rättigheter. Fortunable ska ersätta och hålla dig skadeslös från och mot alla ansvar eller kostnader som härrör från en tredje parts anspråk baserat på oaktsamhet av Fortunable. ”Oaktsamhet” avser grov vårdslöshet eller uppsåtligt tjänstefel.

12.2. I händelse av ett krav som är föremål för gottgörelse enligt detta ska den skadeslösa parten: (i) omedelbart underrätta den skadeslösa parten om kravet, (ii) ge den skadeslösa parten rimligt samarbete och bistånd, på den skadeslösa partens bekostnad, för att försvara sådant krav; och (iii) ge den gottgörande parten möjlighet att ta över kontrollen över försvaret och regleringen av ett sådant krav. Den skadeslösa parten har rätt att delta i försvaret av ett sådant krav och att på egen bekostnad anlita biträde för att bistå vid handläggningen av ett sådant krav. Den skadeslösa parten måste inhämta ett skriftligt förhandsgodkännande från en vederbörligen auktoriserad undertecknare av den skadeslösa parten innan den ingår någon förlikning som påverkar den skadeslösa partens rättigheter.

13. BEGRÄNSNING AV ANSVAR

13.1. Lyckligtvis SKA DESS AFFILIATES (OM NÅGRA), DESS LICENSGIVARE, TREDJE PARTS-LEVERANTÖRER, LEVENTÖRER OCH DERAS RESPEKTIVA DIREKTÖRER, Tjänstemän, ANSTÄLLDA OCH AGENTER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGA ELLER ANSVARIGA MOT NÅGON NÅGON VID DIG , SKADESTÅND (INKLUSIVE FÖRSIKTIGHET) ELLER ANNAT SÄTT, FÖR NÅGON INDIREKT, SÄRSKILD, OAVSIKTLIG, FÖLJDIG, EXEMPLARISK, LIKVIDERAD ELLER STRAFSKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST AV VINST, INTÄKTER TILL DIN FÖRETAG ELLER I DIN BUSINESS WEBBPLATS OCH/ELLER FRÅN DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA, ÄVEN OM Lyckligtvis har blivit underrättat OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADA.

13.2. MEDAN FORTUNABLE TAR FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER MOT SÄKERHETSBROTT, ÄR INGEN WEBBPLATS ELLER INTERNETÖVERFÖRING HELT SÄKER, OCH SOM SÅDAN SKA FORTUNABLE OCH DESS ANSLUTNINGSFÖRESKRIFTER (OM NÅGRA), LICENSGIVARE OCH SÄLJARE FÅR INTE VARA INDIVIDA, INTE, ECIAL, EXEMPELSKADOR ELLER FÖLJDSKADOR SOM KAN RESULTAT FRÅN OAUTORISERAD ÅTKOMST, HACKING, DATAFÖRLUSTER ELLER ANDRA BROTT SOM KAN FÖRKOMMA PÅ WEBBPLATSEN OCH/ELLER GENOM DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA.

13.3. DU BEKRÄFTAR ATT DET FINNS RISKER MED INTERNETANSLUTNING SOM KAN RESULTERA I FÖRLUST AV SEKRETESS, KONFIDENTIELL INFORMATION OCH EGENDOM. FORTUNABLE AVSÄKER SPECIELLT FRÅN OCH GER INGEN REPRESSENTATION ELLER GARANTI, MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, ANGÅENDE TJÄNSTERNAS LIVSLÄTTIGHET ELLER ÖVERENSSTÄMMELSE MED TILLÄMPLIGA LAGAR I ETT VISST LAND, TERRITORIUM.

13.4. OAVSETT NÅGOT SOM SOM MOTTETS I DESSA VILLKOR, LYCKLIGT, DESS AFFILIATES (OM NÅGRA), DESS LICENSGIVARE, TREDJEPARTSLEVERANTÖRER, OCH DESS FÖRLEVERANTÖRER SAMT DERAS RESPEKTIVA STYRELSER, Tjänstemän, ANSTÄLLDA ANSTÄLLDA, OCH ARBETAR TILL. AV NÅGON ORSAKE OAVSETT OCH OAVSETT ÅTGÄRDSFORM, OCH OM SÅDAN ANSVARIGHET SKA BEGRÄNSAS TILL MAXIMALT ETT HUNDRA DOLLAR ($100,00).

13.5 I ENLIGHET MED AVSNITT 3.2 I DESSA VILLKOR BEKRÄFTAR DU, FÖRSTÅR ​​OCH GODKÄNNER DU ATT FORTUNABLE INTE SKA VARA ANSVARIGT FÖR NÅGON HANDLING ELLER UNDERLÅTANDE AV NÅGON TREDJE PARTSLEVERANTÖRER SOM LEVERERAR EN PORTTJÄNST.

14. LÄNKAR TILL TREDJEPARTS WEBBPLATS

Fortunables webbplats och/eller tjänster kan innehålla länkar till andra tredje parts webbplatser. Genom att klicka på dessa länkar omdirigeras du till andra tredje parts webbplatser (eller mobilapplikationer) som inte täcks av Fortunables villkor och sekretesspolicy . För att undvika att ge personlig information till eventuella bedrägliga tredjepartswebbplatser, rekommenderas det att du läser deras integritetspolicy och all annan tillhörande kontraktsdokumentation. Länkar till tredje parts webbplatser innebär inte att Fortunable godkänner sådana tredje parts webbplatser eller innehållet, produkterna eller tjänsterna som är tillgängliga från sådana tredje parts webbplatser.

15. COOKIES OCH LIKNANDE TEKNIK

Fortunables webbplats, liksom många andra professionella webbplatser, använder cookies. Cookies är små databitar som laddas ner och lagras på din dator (eller andra smarta enheter du använder) när du går in på webbplatsen. För att lära dig mer om cookies, hur Fortunable använder dem och hur du kan justera/inaktivera cookies på dina enheter, läs Fortunables Cookie Policy .

16. SEKRETESSPOLICY

Fortunables integritetspolicy reglerar användningen, lagringen och behandlingen av den personliga information som du kan lämna till Fortunable genom din åtkomst till webbplatsen och/eller genom din användning av tjänsterna. Ditt val att använda tjänsterna ska anses utgöra ditt godkännande av villkoren i Fortunables sekretesspolicy.

17. GÄLLANDE LAG OCH JURISDIKTION

Dessa villkor ska tolkas, styras och upprätthållas i enlighet med danska lagar.

Domstolarna i Danmark ska ha exklusiv jurisdiktion att avgöra eventuella tvister som kan uppstå ur eller i samband med detta avtal. Båda parter underkastar sig härmed nämnda domstolars jurisdiktion för sådana processer eller förfaranden och avstår från alla påståenden om att ett sådant forum är ett obekvämt forum.

18. TVISTLÖSNING

I händelse av oenighet mellan parterna med avseende på tolkningen och implementeringen av någon aspekt av dessa villkor, är parterna överens om att diskutera i god tro för att nå en uppgörelse i godo innan de inleder några rättstvister/rättsliga förfaranden mot varandra. Som sådan samtycker du till att först försöka lösa tvisten genom att kontakta Fortunable på support@fortunable.com .

19. AVSKÄRBARHET

I händelse av att någon bestämmelse i dessa villkor inte är verkställbar eller ogiltig enligt tillämplig lag eller hålls i ett tillämpligt domstolsbeslut, ska sådan ogiltighet eller ogiltighet inte göra de återstående bestämmelserna i dessa villkor ogiltiga eller ogiltiga, och i sådana fall , ska sådana återstående bestämmelser ändras och tolkas för att på bästa sätt uppnå målen för en sådan ogiltigt eller ogiltigt bestämmelse inom gränserna för tillämplig lag eller tillämpliga domstolsbeslut.

20. INGEN AVSTÅND

Vardera parten samtycker till att varje försening eller underlåtenhet från den andra partens sida att utöva någon rättighet, makt eller gottgörelse enligt dessa villkor inte automatiskt kommer att fungera som ett avstående från sådan rätt, makt eller gottgörelse eller någon annan rättighet, makt eller gottgörelse, och inget avstående kommer att gälla om det inte är skriftligt och undertecknat av den avstående parten. Vidare kommer avståendet eller enstaka eller partiella utövande av någon rättighet, makt eller gottgörelse av någon av parterna enligt detta vid ett tillfälle inte att tolkas som ett hinder för ett avstående från någon successiv eller annan rättighet, makt eller gottgörelse vid något annat tillfälle.

21. MEDDELANDE

Om inte annat anges under dessa villkor, kommer varje meddelande som krävs eller tillåts ges endast att gälla om det är skriftligt och skickat med certifierad post, rekommenderad post, kurir eller till support@fortunable.com .

22. HELA AVTALET

Dessa villkor representerar hela avtalet mellan parterna avseende ämnet härav. Endast dessa villkor uttrycker fullständigt och fullständigt parternas samtycke angående ämnet härav. Det finns inga andra affärer, förståelse, avtal, utfästelser eller garantier, skriftliga eller muntliga, förutom vad som anges häri.

23. ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR

Fortunable förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra dessa villkor från tid till annan efter Fortunables eget gottfinnande. De ändrade villkoren kommer att ha ett uppdaterat ”reviderat” datum som kommer att synas överst på denna sida. Den uppdaterade versionen kommer att träda i kraft så snart den publiceras på Fortunables webbplats.

Du är ensam ansvarig för att kontrollera dessa villkor med jämna mellanrum, för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar av villkoren. Om det finns några villkor som du inte accepterar, vänligen sluta använda webbplatsen och tjänsterna omedelbart.

Genom att fortsätta använda webbplatsen och tjänsterna, efter att eventuella ändringar av dessa villkor har publicerats, samtycker du till att du kommer att omfattas av de nyligen ändrade villkoren som anges i Fortunables sekretesspolicy, cookiepolicy och / eller dessa villkor.

24. KONTAKTA OSS

Om du har några frågor om Fortunables villkor och/eller problem eller problem med webbplatsen och/eller tjänsterna kan du kontakta Fortunable via e-post på: support@fortunable.com . Vi återkommer till dig så fort som möjligt!